Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2024-2027

Kommunedirektøren legger i dag, fredag 3. november, fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for Indre Østfold kommune for kommende fireårsperiode.

Presentasjon av planen

Formannskapet og kommunestyret får presentert planen i formannskapsmøtet 3. november. 

Presentasjon: Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 (PDF, 33 MB)

Presentasjon: Kommunal økonomi (PDF, 3 MB)

Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Her ser du kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2024-2027

Kommunedirektørens kommentarer til planen

Sterk prisvekst, vekst i tjenestebehov, og et betydelig høyere rentenivå gjør det krevende å balansere årsbudsjettet og økonomiplanen. Kommunedirektøren legger fram en handlings- og økonomiplan som balanserer i 2024, men det er nødvendig å ta større grep for å få balanse i økonomien framover. Det er budsjettert med et resultat på 75 millioner kroner / 1,75 % mot slutten av perioden, men det forutsetter at det tas aktive grep for å forbedre driftsresultatet med 125 millioner kroner. Behovet for innstramming kommer blant annet som følge av store investeringer og økte rente- og avdragsbelastninger.

Selv om det er gjort noen justeringer og tidsforskyvning av investeringsprosjekter, er investeringsnivået for høyt, men dette er i første rekke en konsekvens av ønske om å følge opp skolebehovsplanen, barnehageplanen og møte veksten i omsorgs- og sykehjemsplasser. I handlings- og økonomiplanen framover må det gjøres enda sterkere prioriteringer samtidig som det må iverksettes et omstillingsprogram sammen med ledere, ansatte og tillitsvalgte for å møte framtiden.

Videre politisk behandling

Formannskapet behandler planen i formannskapsmøtet 27. november og innstiller til kommunestyret. 

Deretter behandler og fatter kommunestyret endelig vedtak til handlings- og økonomiplan 2024-2027 i kommunestyremøtet 12. desember.