Kommunale eiendomsgebyrer

Se avgiftsheftet med priser

Faktura - antall terminer og forfall

De kommunale avgiftene fordeles over fire terminer med forfall 20. april, 20. juni, 20. september og 20. november.

Tilbud om månedlig fakturering

I tillegg gis det tilbud om månedlig fakturering fra kommende kvartal. Forutsetningen for å få godkjent en slik avtale er at du er ajour med tidligere betalinger og har opprettet avtalegiro eller e-faktura.

Ønsker du månedlig fakturering? Da kan du ta kontakt med oss på kommunaleavgifter@io.kommune.no etter at tidligere fakturaer er betalt og avtalegiro eller e-faktura er opprettet.

Hvis du ønsker å snakke med oss på telefon, kan vi nås på telefon 69 68 10 00 fra kl. 09.00-14.00 hver hverdag.

Hva betaler jeg for?

  • Vannforsyning og avløpshåndtering, dersom du er koblet til de kommunale anleggene
  • Slamtømming (private anlegg)
  • Brannforebyggende avgift (feiing og tilsyn) 

Renovasjon (husholdningsavfall)

Har du spørsmål, kontakter du Indre Østfold Renovasjon direkte på telefon 04215.

Her finner du hjemmesiden til IØR

Feiing

Brannforebyggende avgift betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere, noe som igjen reduserer kostnadene.

Her får du mer informasjon om tilsyn og feiing av skorsteiner og fyringsanlegg

Har du spørsmål som gjelder feiegebyret eller andre spørsmål om pipeløp?

Ta kontakt med Indre Østfold brann og redning (IOBR) via deres hjemmesider.

Her finner du hjemmesidene til IOBR

Beregning av forbruksgebyrene for vann og avløp

Du blir fakturert for forbruk 2023 etter innlevert vannmåleravlesning, med fratrekk av det du betalte i akonto/forskudd i løpet av 2023.

I tillegg beregnes det ny akonto/forskudd for 2024 basert på forbruket i fjor. 

Har det blitt endring i din husstand eller du har nylig kjøpt bolig i kommunen, og du ønsker å endre på årets akonto, ta kontakt med oss. Vi tilpasser dette fra og med neste termin. Gjennomsnittlig forbruk per person i bolig er 50-60 kubikk per år. 

Har du spørsmål til vannforbruket? 

Les av måleren på nytt i dag og/eller ta et tydelig bilde av vannmåleren før du kontakter oss per e-post på kommunaleavgifter@io.kommune.no (legg gjerne bildet med som vedlegg). Du kan også ringe oss på tlf. 69 68 10 00 (fra kl. 09.00-14.00).

NB! Husk å oppgi hvilken eiendom eller hvilken adresse din henvendelse gjelder. 

Tømmegebyr for slamtank/minirenseanlegg

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamtank eller minirenseanlegg på fakturaen, er du ikke koblet til det kommunale avløpsnettet. Det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget ditt minimum en gang i året. 

Her finner du mer informasjon om slamtank/minirenseanlegg

Eierskifte og overtagelse av eiendom

Eierforhold blir jevning oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken. Det er viktig at eier og kjøper foretar avregning kommunale avgifter seg imellom ved overdragelse av eiendom. Kommunen delfakturerer ikke ved kjøp og salg. Terminfaktura sendes tinglyst eier på fakturatidspunktet.

Opprettelse av avtalegiro

Avtalegiro oppretter du i egen nettbank. Bruk avtalegiroreferanse som står nederst på ny faktura fra Indre Østfold kommune.

Du som allerede har avtalegiro, trenger ikke å opprette ny.

E-faktura

E-faktura oppretter du i egen nettbank. Bruk e-fakturareferanse som står nederst på ny faktura fra Indre Østfold kommune.

Har du allerede avtale om e-faktura, trenger du ikke å opprette nå.

Er det feil navn eller adresse på fakturaen?

Det skyldes ofte at du ikke er registrert med riktig navn og/eller adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura, må du sørge for at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan du gjøre på Skatteetatens nettsider.

Til Skatteetatens nettsider

Søknad om fritak fra kommunale avgifter

Du kan søke om fritak etter reglene i de ulike forskriftene:

Renovasjon

For helårs-/fritidsboliger kan det gis midlertidig fritak for renovasjon inntil to år av gangen. Det gis kun midlertidig fritak dersom boligen skal stå ubebodd i en sammenhengende periode på minimum seks måneder.

For fritidsbolig gis bare midlertidig fritak dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel.

Søknad om fritak må du sende til Indre Østfold renovasjon IKS på e-post: ior@iorenovasjon.no

Vann og avløp

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av vann- og avløpsgebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales abonnementsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (vannledning «plugget ut» og avløpsledning «terset») ved hovedledningen.

Slamtanker

Minirenseanlegg, slam og tette tanker skal tømmes hvert år. Dersom eiendommen har vært ubebodd i mer enn tolv sammenhengende måneder kan eiendommen, etter søknad, bli fritatt for tømming i inntil to år. Fritak innebærer at slamtank ikke skal brukes i fritaksperioden.

Dato for siste tømming må innrapporteres før fritaket gis.

Søknad om fritak sender du til: post@io.kommune.no

Forskrifter

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Forskrift for tømming av slamanlegg, Indre Østfold kommune, Viken