Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Kommunale eiendomsgebyrer

Se avgiftsheftet med priser

Faktura

Faktura på kommunale avgifter sendes ut to ganger i året. Abonnementgebyret og akonto fordeles på begge terminer. Årsoppgjør for vann og avløp fra foregående år, faktureres på første termin. Forfall er 20. april og 20. september. 

Forklaring til faktura

Hva betaler jeg for?

  • Vannforsyning og avløpshåndtering, dersom du er koblet til de kommunale anleggene
  • Slamtømming (private anlegg)
  • Renovasjon
  • Brannforebyggende avgift (feiing og tilsyn) 

Endringer i forhold til tidligere kommuner

Er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det foretatt prisjustering på enkelte kommunale gebyrer i 2019. Dette ble gjort for å redusere tidligere avsatte midler i gammel kommune. Justeringen gjør at enkelte av prisene for 2019 var unormalt lave, og man måtte forvente en oppjustering igjen i 2020.

Feiing

Brannforebyggende avgift betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fireårsperiode. Beløpet er imidlertid tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha. En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere, noe som igjen reduserer kostnadene.

Har du spørsmål vedrørende feiegebyret eller andre spørsmål om pipeløp?
Ta kontakt med Indre Østfold brann og redning via deres hjemmesider

Her finner du hjemmesidene til IOBR

Beregning av forbruksgebyrene for vann og avløp

Faktura for første halvår består av: 

  • avregning av hele fjorårets forbruk og forskuddsbetaling for første halvår inneværende år 

Faktura for andre halvår består av:

  • forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor, ut i fra vannmåleravlesningen. Dette vil si: Har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn i forskudd, må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann, vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for første halvår i år.

Avregningen består av fire varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp og avlest forbruk avløp. 

Tømmegebyr for slamtank/minirenseanlegg

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamtank eller minirenseanlegg på fakturaen, er du ikke koblet til det kommunale avløpsnettet. Det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget ditt minimum en gang i året.

Eierskifte og overtagelse av eiendom

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken. Det er eiendomsmegler som foretar avregning mellom kjøper og selger ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Opprettelse av avtalegiro

Avtalegiro oppretter du i egen nettbank. Bruk avtalegiroreferanse som står nederst på ny faktura fra Indre Østfold kommune.

Du som allerede har avtalegiro, trenger ikke å opprette ny.

E-faktura

E-faktura oppretter du i egen nettbank. Bruk e-fakturareferanse som står nederst på ny faktura fra Indre Østfold kommune.

Har du allerede avtale om e-faktura, trenger du ikke å opprette nå.

Er det feil navn eller adresse på fakturaen?

Det skyldes ofte at du ikke er registrert med riktig navn og/eller adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura, må du sørge for at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan du gjøre på Skatteetatens nettsider.

Til Skatteetatens nettsider

Søknad om fritak fra kommunale avgifter

Du kan søke om fritak etter reglene i de ulike forskriftene:

Renovasjon

For helårs-/fritidsboliger kan det gis midlertidig fritak for renovasjon inntil to år av gangen. Det gis kun midlertidig fritak dersom boligen skal stå ubebodd i en sammenhengende periode på minimum seks måneder.

For fritidsbolig gis bare midlertidig fritak dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel.

Vann og avløp

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av vann- og avløpsgebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales abonnementsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (vannledning «plugget ut» og avløpsledning «terset») ved hovedledningen.

Det kan gis fritak for abonnementsgebyr i inntil to år for sekundærleilighet, dersom denne enheten ikke er i bruk.

Slamtanker

Minirenseanlegg, slam og tette tanker skal tømmes hvert år. Dersom eiendommen har vært ubebodd i mer enn tolv sammenhengende måneder kan eiendommen, etter søknad, bli fritatt for tømming i inntil to år. 
Dato for siste tømming må innrapporteres før fritaket gis.

Her kan du søke om fritak

Forskrifter

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Forskrift for tømming av slamanlegg, Indre Østfold kommune, Viken