Om Robuste Barn

Robuste Barn er et utviklingsprosjekt med midler fra UDIR 

Vi har fått midler til å utvikle og implementere «Robuste Barn» - et undervisningsprogram i livsmestring og folkehelse for småskolen (1.-4. trinn og SFO). Senere skal vi utvikle tilsvarende for mellomtrinnet (5.-7. trinn). Gjennom tidlig innsats i første klasse legger vi et godt grunnlag å bygge videre på. Prosjektet inkluderer også foreldrene og vi ønsker å legge til rette for god foreldrekultur, inkludering, nettverksbygging og hjem-skole-samarbeid. 

Overordnet del i læreplanen sier: “Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.” (Utdanningsdirektoratet, 2020).

Målgruppe for prosjekt Robuste Barn

Ansatte i barneskolen og i SFO, elever og foresatte.

Varighet

Fra januar 2022 og ut skoleåret 2023/2024.

Hovedmålsetting med prosjekt Robuste Barn

Å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet med psykisk helse på barnetrinnet gjennom økt kompetanse hos ansatte i skolen. Programmet skal harmonere med det allerede etablerte Robust Ungdom i ungdomsskolene i Indre Østfold kommune. 

Det er opprettet en styringsgruppe og en tverrfaglig ressursgruppe. Gjennom skoleåret 2022/2023 og er det seks pilotskoler som tester ut og evaluerer programmet. (Mysen, Havnås, Hærland, Hovin, Spydeberg og Tomter). Pilotskolene fortsetter skoleåret 2023/2024, samtidig som programmet implementeres ved de øvrige tolv barneskolene i kommunen.

Robust Ungdom og Robuste Barn

Siden 2016 har vi jobbet med prosjekt Robust Ungdom i regi av midler fra Østfoldhelsa. Robust Ungdom er et helsefremmende og forebyggende tiltak med mål om å lære elevene hvordan de kan skape god psykisk helse for seg selv og andre. Undervisningstilbudet er tilpasset det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i skolen. Elevene får innføring i psykisk helse, hva som påvirker den psykiske helsen, verktøy og øvelser for å styrke egen og andres psykiske helse, og kunnskap om hva vi kan gjøre når vi sliter, enten det gjelder oss selv eller en venn som har det tungt. De blir bedre kjent med seg selv og de andre i klassen, og bygger godt klassemiljø. De lærer samarbeidslæring, problemløsning, oppmerksomhetstrening, følelsesbevissthet, å ta andres perspektiv og samarbeidsleker. Metodisk bygger opplegget på samarbeidslæring gjennom praktisk egenaktivitet og øvelser. I læringsprosessen legges det stor vekt på leker som involverer alle elevene. 

Robust Ungdom med komplett undervisningsmateriell ligger fritt tilgjengelig på vår kommunes hjemmeside med egen nettadresse www.robustungdom.no.

Innhold i Robuste Barn 

I prosjektet vil vi skaffe oss oversikt over eksisterende materiell og legge til rette for at det skal være enkelt for lærerne å ta dette i bruk. Vi vil utvikle nytt materiell der vi mener det trengs. Vi er opptatt av å styrke klassemiljøet og bygge gode vaner fra første klasse. Vi vil også arbeide med å utvikle gode foreldremøter. 

Temaer i prosjektet vil blant annet være

  • folkehelse og livsmestring i praksis
  • betydningen av sansemotorisk aktivitet, bevegelse, pust, hvile og søvn 
  • å lære barn hva som skaper helse 
  • nettvett 
  • å ta i bruk samarbeidslek og samarbeidsøvelser 
  • å ivareta sårbare elever, gjøre klasser trygge og skape støttende klassemiljø 
  • foreldremøter og temakvelder 
  • utvikling av kompetansepakker og digitale fagøkter for ansatte 

Et satsingsområde i kommunen 

Skolene i Indre Østfold jobber strategisk og målrettet når det gjelder kompetanseutvikling knyttet til å fremme barn og unges psykiske helse. Et satsningsområde i vår tverrfaglige kompetanseutviklingsplan er å fremme barn og unges psykiske helse og forebygge at de faller ut av utdanningsløpet sitt.

Dokumenter

Last ned lærerveiledninger

Last ned lekehefte (PDF, 401 kB)

Last ned kunnskapsgrunnlaget (PDF, 204 kB)

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver Cathrine Løes Sørby

E-post: cathrine.sorby@io.kommune.no

Telefon: 459 72 092