Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel

I møte 26. oktober 2021, vedtok kommunestyret at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal startes opp (sak 135/21). Det ble vedtatt at planoppstart skal varsles sammen med høring av et forslag til planprogram. 

Høring av planprogram 

Alle som er interessert, inviteres med dette til å komme med innspill og merknader til planprogrammet og til den kommende arealdelen. Fristen gjelder også for arealinnspill. En rekke aktører blir også tilskrevet direkte.

Høringsperioden er seks uker og endelig frist for innspill er 22. desember 2021. Merk gjerne innspillet med saksnummeret til planen: 20/3423.

Her finner du planprogrammet og ser hvor du sender innspill

Tidligere arealdeler

Fram til ny arealdel er vedtatt, vil de fem tidligere kommuneplanenes arealdel gjelde:

Arealdel, Askim

Arealdel, Eidsberg

Arealdel, Hobøl

Arealdel, Spydeberg

Arealdel, Trøgstad

Søk kommuneplan i kart