Klimaendringer og klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi

Kommunestyret i Indre Østfold kommune vedtok 29. mars 2022 følgende strategier for klimatilpasning:

  1. Kommunen skal tilegne seg relevant kunnskap, og forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle kunnskapen på tvers av sektorer i kommunen og utad.  
  2. Klimatilpasning skal ligge til grunn for kommunens tjenester og drift, slik at kommunens evne til å tåle klimaendringer styrkes. 
  3. Gjennom planer, saksbehandling og rådgivning skal kommunen stille tydelige krav til klimatilpasning.  
  4. Klimatilpasningsarbeidet i kommunen skal legge langsiktige, samfunnsøkonomiske prinsipper og bærekraftsdimensjonene til grunn. 
  5. Kommunen skal prioritere naturbaserte løsninger i sitt arbeid med klimatilpasninger. 

Strategidokumentet inneholder analyse av hvordan klimaendringene vil påvirke kommunen, status og forbedringspunkter.
 
Handlingsplanen er administrasjonens verktøy innen klimatilpasning for å følge opp kommuneplanens mål og klimatilpasningsstrategiene vedtatt av kommunestyret i mars 2022.

Her finner du kommunens overvannsveileder

Se overvannstips her

Saksframlegg i kommunestyret om klimatilpasningsstrategi (PDF, 448 kB)

Klimatilpasningsstrategi 2022-2032 for Indre Østfold kommune (PDF, 2 MB)

Handlingsplan - vedlegg til klimatilpasningsstrategi (PDF, 277 kB)

Klimatilpasning

At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter. Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

Webinar 13. oktober 2020

Teamet er: Klimatilpasning - praktisk bruk av klimaprofiler

Tips om praktisk bruk av klimaprofilene for landets fylker, som beskriver forventede klimaendringer fram mot 2100.

Her ser du webinaret i opptak (Miljødirektoratet)

Klimaprofil for Østfold

Norsk klimaservicesenter har laget klimaprofiler for alle fylkene. Klimaprofilene  gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilene har fokus på endringer fra dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071–2100) og beskriver forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene.

Hele klimaprofilen finner du her (Norsk klimaservicesenter)

Kort oppsummert

  • Nedbør og flom: Episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.
  • Skred: Faren for for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.