Overvann

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller is- og snøsmelting.

Kommunen ønsker generelt at overvann fra eiendommer føres til terreng eller på annen måte blir håndtert på egen eiendom. Hvis det ikke er mulig å ivareta overvannet på eiendommen, kan overvann føres til kommunal overvannsledning eller avløpsledning hvis kommunen har gitt tillatelse til dette. 

Overvannsveileder

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (vedtatt av Samfunnsutvalget 6. mai 2020) skal ligge til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og skal gi innbyggere og utbyggere forutsigbarhet for krav til håndtering av overvann.  

I byggeperioden er det ikke tillatt med urenset overvann inn på kommunalt overvannsnett. 

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (PDF, 2 MB)