Informasjon om barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten har ansvar for oppgaver som reguleres etter lov om barnevernstjenester, og som retter seg mot barn og unge som har særskilte vansker. Vi skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Er det akutt bistår barnevernvakten med å vurdere situasjonen og følger opp med eventuell plassering.

De fleste meldinger kommer inn på dagtid, og alle meldinger blir vurdert opp mot lov om barnevernstjenester. Dersom det vurderes at barnet har rett til hjelp, iverksettes det en undersøkelse for å kartlegge mer om hvilken type hjelp barnet trenger. En undersøkelse er en beslutning som gir barnevernstjenesten rett til å undersøke forhold rundt barnet og hjemmet. Undersøkelsen utføres i samarbeid med foresatte og barnet det gjelder.

Dersom det gjennom undersøkelsen og kartleggingen kommer fram at barnet har rett til hjelp etter lov om barnevernstjenester, kan det fattes vedtak på tiltak. Det kan være hjelpetiltak som omhandler både barnet og foresatte. Målet for hjelpetiltak er at barnets omsorgssituasjon skal blir bedre. For noen barn er det ikke tilstrekkelig med hjelpetiltak, og da kan det være at barnet har behov for et fosterhjem eller et institusjonstilbud.