Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Kommunale eiendomsgebyrer

Se avgiftsheftet med priser

Faktura

Faktura på kommunale avgifter sendes ut to ganger i året. Abonnementgebyret og akonto fordeles på begge terminer. Årsoppgjør for vann og avløp fra foregående år, faktureres på første termin. Forfall er 20. april og 20. september. 

Hva betaler jeg for?

  • Vannforsyning og avløpshåndtering, dersom du er koblet til de kommunale anleggene
  • Slamtømming (private anlegg)
  • Renovasjon
  • Brannforebyggende avgift (feiing og tilsyn) 

Er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det foretatt prisjustering på enkelte kommunale gebyrer i 2019. Dette ble gjort for å redusere tidligere avsatte midler i gammel kommune. Justeringen gjør at enkelte av prisene for 2019 var unormalt lave, og man måtte forvente en oppjustering igjen i 2020.

Feiing

Brannforebyggende avgift betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fireårsperiode. Beløpet er imidlertid tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha. En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere, noe som igjen reduserer kostnadene.

Beregning av forbruksgebyrene for vann og avløp

Faktura for første halvår består av: 

  • avregning av hele fjorårets forbruk og forskuddsbetaling for første halvår inneværende år 

Faktura for andre halvår består av:

  • forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor, ut i fra vannmåleravlesningen. Dette vil si: Har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn i forskudd, må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann, vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for første halvår i år.

Avregningen består av fire varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp og avlest forbruk avløp. 

Tømmegebyr for slamtank/minirenseanlegg

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamtank eller minirenseanlegg på fakturaen, er du ikke koblet til det kommunale avløpsnettet. Det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget ditt minimum en gang i året.

Eierskifte og overtagelse av eiendom

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken. Det er eiendomsmegler som foretar avregning mellom kjøper og selger ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Opprettelse av avtalegiro

Avtalegiro oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura.

E-faktura

E-faktura oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer. 

Er det feil navn eller adresse på fakturaen?

Det skyldes ofte at du ikke er registrert med riktig navn og/eller adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura, må du sørge for at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan du gjøre på Skatteetatens nettsider.

Til Skatteetatens nettsider