Oppgradering

Slamtømming

Eiendommer i spredt boligbygging, hvor det ikke er kommunalt avløpsnett i nærheten, må benytte private avløpsanlegg. Avløpsvann (septik) fra disse slamtankene eller minirenseanleggene må i utgangspunktet tømmes en gang per år av et slamtømmefirma kommunen har kontrakt med.

Forskrift for tømming av slamanlegg, Indre Østfold kommune, Viken

Her finner du mer informasjon om slamtank/minirenseanlegg

Avløp i spredt bebyggelse

Indre Østfold kommune er i gang med en omfattende opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Målet er at alle private avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskravene som er vedtatt i lokal forskrift, det vil si 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.

Alle eiendommer med slike anlegg vil få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget eller tilknytning til offentlig avløpsnett/trykkavløp der dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der avløpsanlegget ikke lenger tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt.

Når må jeg gjøre noe med mitt avløpsanlegg?

Påleggene vil bli gitt i én sone av gangen i årene framover. Kommunen er i gang med å lage en ny plan for soneinndeling og ut fra denne vil nye frister for gjennomføring settes. Vi legger ut informasjon når soneinndelingen er klar.

Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven.

Søk om utslippstillatelse via Entreprenørportalen 

Direktoratet for byggkvalitet

Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. Gebyret blir vedtatt årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens avgiftshefte. 

Her finner du kommunens avgiftshefte

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

Les mer om ulike typer avløpsanlegg

Indre Østfold kommune tillater kun minirenseanlegg med teknisk godkjenning fra SINTEF, som har gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Les mer om godkjenningsordningen