Slik er vi organisert

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet.

Kommunen skal bidra til å sikre samfunnsviktige tjenester og funksjoner og være best mulig forberedt når alvorlige hendelser/kriser inntreffer.

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) i kommunen er derfor avgjørende for både å kunne redusere sannsynligheten for at en alvorlig uønsket hendelse kan inntreffe, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

Ledere av kriseledelsen

Ordfører Saxe Frøshaug

Kommunedirektør Wenche Folberg

Beredskapskoordinator

Beredskapskoordinator Bente Lundsrud