Eldrerådet

Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet er et partipolitisk uavhengig organ for Indre Østfold kommune. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Rådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret fra organisasjoner som representerer eldre og fire politiske representanter med personlige vararepresentanter valgt av kommunestyret. Det tilstrebes at flertallet av medlemmene i rådet er alderspensjonister.

Rådet velger selv leder og nestleder.

Oppgaver

Rådet skal behandle saker som gjelder levevilkår for eldre. Kommuneplan, områdereguleringer, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak, årsbudsjett og økonomiplan er viktige saker som skal behandles av rådet. 

Innsyn i rådets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra rådets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her