Slik styres Indre Østfold kommune

Slik styres Indre Østfold kommune

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organet med 45 medlemmer. Medlemmene velges for fire år. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke lov eller delegeringsvedtak sier noe annet. Kommunestyret kan forlange enhver sak fremlagt til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan også omgjøre vedtak fattet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv.

Formannskapet

Kommunestyret velger selv formannskapet og det består av 11 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av gangen og velges blant medlemmene i kommunestyret.

Råd og utvalg

Opprettelse, nedleggelse og antall medlemmer i råd og utvalg bestemmes av kommunestyret.

 • Plan- og bygningsutvalget
 • Samfunnsutvalget
 • Livsløpsutvalget
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Eldrerådet
 • Råd for integrering og inkludering
 • Kirkelig fellesråd
 • Ungdommens kommunestyre
 • Samarbeidsutvalg skolene
 • Samarbeidsutvalg barnehagene

Andre råd og nemnder med særlige fullmakter

 • Administrasjonsutvalget
 • Forhandlingsutvalget
 • Arbeidsgiverutvalget 
 • Kontrollutvalget 
 • Representanter til KS
 • Valgutvalget

For politikere

Pålogging for politikere

Oversikt over medlemmer og møtekalendre

Her ser du medlemmer og møtekalendre

Sendinger fra kommunestyremøtene

Direktesendinger og arkiv fra møter i kommunestyret