Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgets medlemmer består av politisk valgte representanter for kommunen og representanter for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Utvalget erstatter ikke det løpende arbeid administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene skal ha.

Administrasjonsutvalget har følgende oppgaver:

  • være ansattes dialogarena med politikere før vedtak av budsjett og handlingsplan
  • få seg forelagt sykefraværsstatistikker
  • behandle etiske retningslinjer før vedtak i kommunestyret
  • behandle arbeidsgiverstrategi
  • uttale seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor avgjørelsesmyndigheten tilligger formannskapet eller kommunestyret

I saker hvor det kreves formelle uttalelser både fra administrasjonsutvalget og ett eller flere faste utvalg, legges samme saksframlegg også fram til behandling i de berørte utvalgene. 

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her