Indre Østfold kommune

Landbruksinfo

Produksjonstilskudd - Temamøte RMP - Veileder regionale miljøkrav - Satser RMP – Om Regionalt miljøprogram og miljøtilskudd – Beitearealer – Kurstilbud - Tilskudd i skogbruket - Prosjekt Klimasmart skogbruk 2023-2025 – PEFC Skogstandar

Informasjonsmøter miljøkrav – Utbetaling produksjonstilskudd – Ny tildeling SMIL og drenering - Tiltak langs vassdrag - Slam som gjødsel/jordforbedring - Jordleieavtaler – Prosjektidé? - Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - Årsoppgave Skogfond - Energirådgivning - Smaken av Indre - Bli med på frukt- og bærtur! - Generasjonsskifte i landbruket - Det norske måltid 2023

Informasjonsmøter nye miljøkrav - Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler - Gjødselplan - Kontaktinformasjon i Brønnøysundregisteret - Innovasjon Norge - Innsending av oppgjørsbrev produksjonssvikt - Lunsj med fag - Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak – Jaktrapport 2022  - Kurs  digital markedsføring

Etterregistrering produksjonstilskudd - Nye regionale miljøkrav - Informasjonsmøter om nye miljøkrav - SMIL og drenering 2022 - Tilskuddsordninger fra Klima- og miljødepartementet - Driftsgranskninger i jord- og skogbruk 2021 - Landbruksbarometeret 2021 - Rapport rådyrjakt 2022 - Avtale om ettersøkshund er digitalisert - Skog: Vi må ha kontroll på vannet - Temaside juletrær - Aktuelle kurs og seminar

Webinar Klimasmart skogbruk - Frist refusjonskrav fra skogfond - Hvordan bruke skogfond på nett? - Indre Østfold kommunes jordvernstrategi! - Verdensdag for jordsmonn - Sopphyfer forbedrer jordstruktur - Honning skal ikke legges ut i naturen - Forslag til sjekkpunkter for vinteren 2023 - Smaken av Indre - Aktuelle kurs og fagsamlinger

Om nye miljøkrav - Utbetaling av SMIL-midler og dreneringsmidler – Klimakveld - Gjødsling av korn i 2023 - Inntektsmåling i jordbruket m/ Ola H. Grytten - Fagdag: Karbon Agro – Mentorordninga - Frister for refusjonskrav fra skogfond 2022 - Hvordan bruke skogfond på nett? - Klimasmart skogbruk - Lokalmat – Aktuelle kurs og seminar

Innsamling av landbruksplast november 2022 - Kontroll av søknad om produksjons- og avløsertilskudd (PT) og regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) 2022 - Portforbud for alle tamfugler på grunn av Newcastlesyken - SMIL-midler til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Jordprøvesesongen er i gang - Regionale miljøkrav fra 2023: Hva lurer du på? - Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? - Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Velkommen til klimakveld - Ny skogeier? - Fagkveld skog - Skogbruk: Siste frister for refusjonskrav fra skogfond i år - HMS i praksis: Se filmserien «Sikker i skogen» -  Egenberedskapsuka 2022: Hva gjør du hvis strømmen blir borte? - Forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 - Lokalmat: Flere kanaler for både kjøp og salg - Aktuelle kurs og seminar

Innsamling av landbruksplast - Frist for å endre søknader - RMP-søknadskvitteringen - Kontroll 2022 - Produksjonssvikt - Newcastelsyke -Tilskuddsordning i Rovviltprosjektet - Erstatning for tap av husdyr - Fornybar energi - Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Kurs: Klimakveld - Mentorordninga - Kurs: Produksjon av syltetøy og gele - Kurs: Trygg foredling av grønnsaker - Kurs: Økologisk produksjon av juledrikker - Skolehageseminaret 2022

Produksjonstilskudd - Regionale miljøtilskudd - Søknadsveiledning - Produksjonssvikt - Jordprøver - Rovviltprosjektet - Innsamling av landbruksplast - Investering og bedriftsutvikling i landbruket - Kornskolen 2022-2023 - Klima- og miljøskole - Markedshagedyrking - Smaken av Indre - Psykisk helse - Lokalmat

Miljøkrav og RMP-tilskudd - Økning i tilskuddssatser – Om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer – Husk miljøkravene - Status nye miljøkrav - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd - SMIL-midler - Drenering - Funksjoner i NIBIOs kartløsninger - Strømstøtte - Solceller i landbruket - Biogass - Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK - Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog – Sikringsradio - Smaken av Indre – Lokalmatkurs – Hagerømlinger - Gammel bygning? - Nytt fra: NIBIO, NLR og Agropub