Landbruksinfo

Webinar Klimasmart skogbruk - Frist refusjonskrav fra skogfond - Hvordan bruke skogfond på nett? - Indre Østfold kommunes jordvernstrategi! - Verdensdag for jordsmonn - Sopphyfer forbedrer jordstruktur - Honning skal ikke legges ut i naturen - Forslag til sjekkpunkter for vinteren 2023 - Smaken av Indre - Aktuelle kurs og fagsamlinger

Om nye miljøkrav - Utbetaling av SMIL-midler og dreneringsmidler – Klimakveld - Gjødsling av korn i 2023 - Inntektsmåling i jordbruket m/ Ola H. Grytten - Fagdag: Karbon Agro – Mentorordninga - Frister for refusjonskrav fra skogfond 2022 - Hvordan bruke skogfond på nett? - Klimasmart skogbruk - Lokalmat – Aktuelle kurs og seminar

Innsamling av landbruksplast november 2022 - Kontroll av søknad om produksjons- og avløsertilskudd (PT) og regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) 2022 - Portforbud for alle tamfugler på grunn av Newcastlesyken - SMIL-midler til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Jordprøvesesongen er i gang - Regionale miljøkrav fra 2023: Hva lurer du på? - Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? - Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Velkommen til klimakveld - Ny skogeier? - Fagkveld skog - Skogbruk: Siste frister for refusjonskrav fra skogfond i år - HMS i praksis: Se filmserien «Sikker i skogen» -  Egenberedskapsuka 2022: Hva gjør du hvis strømmen blir borte? - Forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 - Lokalmat: Flere kanaler for både kjøp og salg - Aktuelle kurs og seminar

Innsamling av landbruksplast - Frist for å endre søknader - RMP-søknadskvitteringen - Kontroll 2022 - Produksjonssvikt - Newcastelsyke -Tilskuddsordning i Rovviltprosjektet - Erstatning for tap av husdyr - Fornybar energi - Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Kurs: Klimakveld - Mentorordninga - Kurs: Produksjon av syltetøy og gele - Kurs: Trygg foredling av grønnsaker - Kurs: Økologisk produksjon av juledrikker - Skolehageseminaret 2022

Produksjonstilskudd - Regionale miljøtilskudd - Søknadsveiledning - Produksjonssvikt - Jordprøver - Rovviltprosjektet - Innsamling av landbruksplast - Investering og bedriftsutvikling i landbruket - Kornskolen 2022-2023 - Klima- og miljøskole - Markedshagedyrking - Smaken av Indre - Psykisk helse - Lokalmat

Produksjonstilskudd – Regionale miljøtilskudd (RMP) – Søknadsveiledning - Regionale miljøkravene i høst - Regionale miljøkrav fra 2023 – Produksjonssvikt - Smaken av Indre – Jordprøvesesong – Plantevernkurs - Lokal tilskuddsordning i Rovviltprosjektet avvikles - Innovasjon Norge, søknader 2023 – Elgjakt - Skader forårsaket av hjortevilt - Solceller i landbruket - ØKOUKA siste innspurt – Veteranpløyemesterskap - Markvandringer Karbon Agro

Regionale miljøtilskudd (RMP) – Gjeldende miljøkrav – Strømstøtte – Jordprøver - Markdager: regenerativ korndyrking og alternativer til glyfosat - Veteranpløyemesterskap

Miljøkrav og RMP-tilskudd - Økning i tilskuddssatser – Om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer – Husk miljøkravene - Status nye miljøkrav - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd - SMIL-midler - Drenering - Funksjoner i NIBIOs kartløsninger - Strømstøtte - Solceller i landbruket - Biogass - Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK - Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog – Sikringsradio - Smaken av Indre – Lokalmatkurs – Hagerømlinger - Gammel bygning? - Nytt fra: NIBIO, NLR og Agropub

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 - Beredskap i beitesesongen - Floghavre - Hønsehirse - Høring – økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022-2026 - Periodisk ajourhold av AR5 i tidligere Trøgstad - Markedshage - Samling for Inn på tunet-tilbydere - Strømstøtte - Økt satsning på ungskogpleie i 2022 -   Skogbrannberedskap - Utvidet jakttid på grågås - Fremmede arter - Ønsker testområder for erosjonssikring - De viktige mellomrommene i jordbrukslandskapet - Behov for ekstra bil i sommer? - Ferieavvikling

SMIL - Produksjonssvikt – Hønsehirse – Floghavre – Lokalmatkurs - Åpen gård – Fellingstillatelser – Skogdag – Skogfond – Lupiner - Sommerbemanning