Landbruksinfo

Miljøkrav og RMP-tilskudd - Økning i tilskuddssatser – Om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer – Husk miljøkravene - Status nye miljøkrav - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd - SMIL-midler - Drenering - Funksjoner i NIBIOs kartløsninger - Strømstøtte - Solceller i landbruket - Biogass - Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK - Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog – Sikringsradio - Smaken av Indre – Lokalmatkurs – Hagerømlinger - Gammel bygning? - Nytt fra: NIBIO, NLR og Agropub

Søknad om produksjonstilskudd, del 2, frist 15.10. - Søknad om RMP-tilskudd, frist 15.10. - Reserver en saksbehandler - Klimarådgiving - SMIL-midler og midler til drenering - Innovasjon Norge, søknader 2022 - Innsamling av landbruksplast høst 2021 – Skogfond – Elgjakt - Verdt å få med seg

Produksjonstilskudd og RMP-tilskudd – absolutt siste frist -  Tilskudd ved produksjonssvikt - Tilskudd ved svikt i honningproduksjon - Familieskogdag – Forretningsplankurs – Fagmøte; Klimatilpasning i landbruket - Informasjonsmøte om solenergi i landbruket - Innsamling av landbruksplast høst 2021 - Pass opp for innbrudd - Ønsker prøver fra felte villsvin

Grønne drømmer og spirer i magen? – Frister – Skogfond – Hjortekveld - Klimakalkulatorkurs – Treplanting – Kornskolen -  Mentorordning - Miljøtiltakfilm

Husket fellingsrapport? - Strømpakke - Gjødslingsplan 2022 - Produksjonstilskudd 2022 - Tilskudd 2021 - SMIL 2022 – Drenering – Viktig om slam – Skogtilskudd - Rutiner for kontonummer - Årsoppgave Skogfond - Lunsj med fag – Grønnsakskurs – Lokalmatskole - Lokalmatkurs Nofima - Finalist i Det Norske Måltid - Forskning Lundebyvannet - Ny medarbeider!

Produksjonstilskudd 2022 del 1 - Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd - Landbrukets klima og miljøprogram 2022 – Stormøte korn – Kurs: omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Er du ny gårdbruker? - Tilskuddsmidler til jord- og skogbruk 2022 - Autorisasjonskurs plantevern – Oppdateringskurs plantevernautorisasjon

Produksjonstilskudd 2022 - Temamøte nye regionale miljøkrav - Bondelagenes våronnmøter - Nye gårdbrukere - Parsellhage i Askim - Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer? - «Lov i låven» - Fagsamling demensomsorg - Beredskapsplan ved rovdyrangrep – Ved atomulykke - Dronekurs - Forvaltningsplan på gås - Regional elgbeitetakst - Skogdag – Viktig om bekkekant

Miljøkravhøring – Om å redusere avrenning - Overvåkningsresultater Morsa – Strømstøtte – Skogfondkurs - Vindfelte trær – Generelt bålforbud - Ved skogbrann - Rovviltprosjektet avvikles – Vipe

Innsamling av landbruksplast - Om plast - Rådyr i slåtten - NLRs Grasvettregler – Plantevernjournal – Nofence - Bedre vannkvalitet i Morsa Granbarkbilleovervåkning 2022 - Tørre topper i yngre produksjonsskog – Rapportering skogskader – Skogbrannplakater – Gresskarkonkurranse