Tillatelse til arrangement

Arrangementer på offentlig sted

Festivaler/større arrangement

Den som på offentlig sted vil holde et arrangement, som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke 12 uker før arrangementet.

Se politiloven § 11

Se politivedtekter for Indre Østfold kommune

Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. 

Meldeplikten gjelder også ved sammenkomst med dans eller en annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Skjema som sendes inn via kommunens sider ivaretar varsling til kommune, brann og helse.

Søknad til politiet må sendes på eget skjema

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune