Sikkerhet ved større arrangement

Det er en omfattende oppgave å ha ansvaret for et arrangement. Sikkerhet og beredskap er en viktig del av dette.

Vi har laget en sjekkliste til hjelp med å lage gode og trygge arrangement. Vi anbefaler at arrangører av større arrangement setter seg inn i veilederen til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veileder for sikkerhet ved store arrangement.

Arrangement i Indre Østfold kommune - sjekkliste for ansvarlige

1: Sikkerhetsplan

Store arrangementer er definert som

arrangementer med store ansamlinger av mennesker og/eller med potensial for store ulykker

i følge veilederen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB.

Veilederen kan du lese her

Dette gjelder de fleste typer arrangementer som for eksempel idrettsarrangement, stevner, festivaler, konserter og så videre Felles for disse er at det er flere personer enn normalt samlet innenfor et område i en tidsavgrenset periode. Dette gjør risikoen for ulykker og uønskede hendelser større enn normalt.

Potensialet for ulykker vil blant annet være avhengig folketetthet, arrangementssted, type arrangement, publikumstype og adferd. Det er viktig at arrangøren utarbeider en sikkerhetsplan som bygger på en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av arrangementet. Dette vil redusere risikoen for ulykker og uønskede hendelser.

Kriseledelsen i kommunen skal, i tillegg til politi/brannvesen/lege, varsles ved ulykker og uønskede hendelser.

Sikkerhetsplanen bør bli evaluert og ajourført i etterkant av arrangementet.

2: Melding om overnatting

Brannvesenet skal ha beskjed når det skal overnattes i skoler, forsamlingslokaler, idrettshaller eller andre bygninger som ikke er beregnet for overnatting.

Melding til brannvesenet om overnatting

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune

3: DSBs veileder til store arrangementer

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

4: Politiets trusselvurdering

Introduksjon til nasjonal trusselvurdering 2022