Samfunnsoppdrag

Overordnet samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Det er 20 vertskommuner for Utviklingssentrene i Norge, knyttet til de 19 tidligere fylkene. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

USHT er nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet er oppdragsgiver, delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for aktiviteter. Visjonen er: «Utvikling gjennom kunnskap»

Vil du vite mer? Se felles nasjonal nettside; Utviklingssenter.no.