Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Les dette før utfylling av søknaden

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring 

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad 

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Tenk godt igjennom:

  • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
  • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
  • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
  • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
  • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
  • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, så hør om du kan få dokumentasjon på dette.

Søker du som passasjer? 

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset), mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden. 

Vedlegg

Passfoto av deg selv (eller et bilde på størrelse med et passfoto), og kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest. 

Nærmere informasjon finner du i forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Gå til søknadsskjema her

Ny parkeringsordning ved sykehusene på Kalnes og i Moss fra 1. september 2022

Dette gjelder også for deg som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).

Se informasjon om parkering her