Vår felles plan for framtida er vedtatt

Vår felles plan for framtida er vedtatt

Sammen om framtida – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er nå vedtatt av kommunestyret.

Samfunnsdelen ble til gjennom at innbyggere, lag og foreninger, politikere, kommuneansatte og næringslivet i løpet av 2020 medvirket i lokale verksteder rundt om i kommunen. Takk til alle dere som har bidratt til planen!

Her kan du lese "Sammen om framtida – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi" (PDF, 29 MB)

Kommuneplanen viser hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg de neste tolv årene og er kommunestyrets øverste politiske styringsdokument.

Planen består av to deler:

  1. en samfunnsdel med arealstrategi og mål som forteller hvilken retning vi vil samfunnet vårt skal gå i
  2. en arealdel som viser framtidig arealbruk, for eksempel hvor vi skal bygge nye hus, veier, parker og lekeplasser, for å utvikle oss i nettopp denne retningen

Fram mot 2032 skal vi jobbe med fem satsingsområder:

  • Levekår
  • Klima og natur
  • Økonomi
  • Næringsutvikling
  • Samskaping

Her kan du se kommunestyrets sluttbehandling av dokumentet

Se også vår temaside om kommuneplanen her