Skolebehovsplanens faktadel er behandlet i kommunestyret

Skolebehovsplanens faktadel er behandlet i kommunestyret

Indre Østfold kommune har gjennomført arbeidet med første del av skolebehovsplanen, som er en faktadel.

Faktadelen danner underlag for neste fase, hvor det vil komme anbefalinger om skolestruktur og investeringer i skolebygg i Indre Østfold i neste tiårsperiode.

Politisk behandling

Skolebehovsplanen del 1, faktadelen, ble lagt fram for politisk behandling i kommunestyret 17. juni. I saken til kommunestyret ble alle høringsinnspillene lagt ved.

Du finner den politiske behandlingen av saken her

Vedtak i saken

Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak i saken:

  1. Kommunestyret tar skolebehovsplanens del 1, faktadel, til orientering
  2. Faktadelen legges til grunn for det videre arbeidet med anbefalinger om skolestruktur i Indre Østfold
  3. Kommunestyret forutsetter at skolebehovsplanens del 2, anbefalinger, legges ut på høring der alle parter i skole og lokalsamfunn får uttrykt sin mening om forslaget
  4. Endelig forslag til skolebehovsplan legges frem til behandling før kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan for 2021-2024

Politisk verksted

I forkant av den politiske behandlingen av skolebehovsplanen, ble det gjennomført et politisk verksted. Politikerne ble utfordret på følgende spørsmål:

  • Hva ser du som de viktigste forutsetningene i videre arbeid med skolestruktur?
  • Hvilke forventninger har du til utredningene og til innbyggermedvirkningen i neste fase i arbeidet med skolebehovsplanen?

Gruppediskusjonene gav mange innspill. I oppsummeringen ble det blant annet lagt vekt på at det må sikres et likeverdig skoletilbud i hele kommunen. I den forbindelse må det gjøres rede for hva som er et godt læringsmiljø. Anbefalingen må også si noe om hvordan alternative læringsarenaer skal innrettes.

Det åpnes for å tenke nytt. Samtidig forventes det at administrasjonens utredning presenterer flere alternativer. Ved ombygging av skoler må det legges til rette for flerbruk av lokalene. Ved anbefaling om å legge ned skoler, må det foreslås alternativ bruk av skolebygget.

I neste fase er det viktig med god forankring av prosessen. Hva tenker lærerne og elevene selv? Det er viktig å involvere FAU ved den enkelte skole.

Skolebehovsplanens del 2, anbefalinger

Politikernes forventninger følges opp i arbeidet med skolebehovsplanens del 2, anbefalinger. Denne delen vil utarbeides i løpet av sommerhalvåret og legges ut på høring i midten av september 2020.

Her finner du skolebehovsplanen, oppdaterte dokumenter og lenke for å gi innspill