Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektøren legger i dag, 1. november, fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for Indre Østfold kommune for kommende fireårsperiode.

Se presentasjon av planen

Kommunedirektørens presentasjon av handlings- og økonomiplanen, presentert i kommunestyret 1. november 2022

Økonomisjefens gjennomgang av nøkkeltall i handlings- og økonomiplanen, presentert i kommunestyret 1. november 2022

Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Se kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens kommentarer til planen

Gode tjenester i en vanskelig tid – drift prioriteres

Sterk kostnadsvekst og et betydelig høyere rentenivå gjør det nødvendig å foreta sterkere prioriteringer i tiden framover. Når kommunedirektøren nå legger fram handlings- og økonomiplanen for den kommende fireårsperioden, anbefaler kommunedirektøren å prioritere grunntjenestene på bekostning av investeringer. Driftsbudsjettet for 2023 har et overskudd på 30 millioner kroner og kommunedirektøren presiserer at dette må legges til disposisjonsfondet (sparekontoen) som kommunen sårt trenger for å håndtere fremtidige kostnader.

Kommunedirektøren foreslår å nedskalere og skyve på investeringer for 525 millioner kroner i fireårsperioden. I dette ligger det å begrense at investeringene griper inn i den løpende driften av grunntjenestene, ved at en for stor del av driftsinntektene brukes til å betale renter og avdrag. 

Vi har sett at flere tjenester har utfordringer med å holde tildelte budsjettrammer. Det er økt press på tjenestene som følge av en aldrende befolkning og levekårsutfordringene. Dette gjør at kommunedirektøren i forslaget til årsbudsjett for 2023 foreslår å øke driftsrammene på en rekke grunntjenester opp til et nivå som svarer ut dagens tjenestenivå for å møte framtiden. Med grunntjenester menes barnehage, skole, pleie og omsorg i tillegg til vei, vann og avløp. I løpet av fireårsperioden får vi en økning i antall eldre over 80 år på 30 prosent og i løpet av de kommende ti årene en økning på 80 prosent. Da må vi prioritere investeringer i sykehjems- og omsorgsplasser.

Med den sterke kostnadsveksten og renteøkningen, må kommunen gjennomføre investeringer med bakgrunn i befolkningsvekst samt tiltak som sikrer helse, miljø og sikkerhet. Andre investeringer må nedprioriteres hvis det ikke skal ramme grunntjenestene. Kommunedirektøren foreslår derfor å nedskalere og skyve på investeringene i skole, barnehage, Festiviteten i Mysen og fase 2 av Helsehuset med samlet 525 millioner kroner. Dette sparer kommunen for 35-40 millioner kroner i årlige renter og avdrag i tillegg til økte driftskostnader. Det er heller ikke funnet rom for å prioritere et bad på Mysen nå.

Det prioriteres å videreføre investeringene på Båstad, Hærland og Spydeberg barneskoler som er igangsatt i tillegg til Mortenstua skole. Det er også prioritert å få på plass Ringvoll barnehage og etablere en ny barnehage på Løkenskogen i Askim i fireårsperioden. Disse barnehagene prioriteres på grunn av befolkningsveksten, det vil si behov for flere barnehageplasser.

Med bakgrunn i prognoser for elever i tillegg til kostnadsendringer, anbefaler kommunedirektøren å ikke utvide dagens Spydeberg ungdomskole med elever fra tidligere Hobøl. Kommunedirektøren vil heller vurdere å utvide Knapstad barne- og ungdomsskole med flere trinn. Hovin skole skal rehabiliteres og det settes av midler til Tomter barneskole. Dette kommer kommunedirektøren tilbake til i egen sak til kommunestyret.

Kommunedirektøren har fulgt opp regjeringens føringer i statsbudsjettet med lavere foreldrebetaling i barnehage og SFO, økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp og det foreslås å videreføre ordningen med økt basistilskudd til leger for å sikre fastlegeordningen. Dette er prioritert utover hva regjeringen foreslår å bidra med. 

Kommunedirektøren forslår en stor økning i vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene. Oppfølging av tilsynsrapporter både fra Statsforvalteren på avløpsanlegget og Mattilsynet for leveringssikkerhet og rent vann, gjør at det må gjennomføres betydelige investeringer på selvkostområdet. Selvkostgebyrene påvirkes av investeringsomfanget og av det vesentlig økte rentenivået med økte kapitalkostnader. I tillegg forklares økningen med de økte energiprisene. Dette gir i sum dessverre en gjennomsnittlig økning i gebyrene på 37 prosent i 2023. Av dette har styret i Indre Østfold Renovasjon foreslått en økning av renovasjonsgebyret på 43 prosent. Dette skal behandles av representantskapet til selskapet i november. Indre Østfold kommune ligger fortsatt på et lavere eller samme nivå som svært mange andre kommuner. 

Som beskrevet over har kommunedirektøren fokus på å sikre grunntjenestene, og har ut i fra dette gjort grep som bidrar til å håndtere fremtiden i en vanskelig tid.