Inngått samarbeid for å opprette FACT Ung i Indre Østfold kommune

Vi jobber med å få FACT Ung-teamet på plass innen sommeren 2024, med sikte på oppstart i september 2024. 

Bakgrunn

Flere rapporter på nasjonalt nivå har vist til at ungdommer med store utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, ikke alltid får god nok hjelp fra eksisterende tjenester. Det er dessverre noe vi også merker og kjenner til når det gjelder ungdommer i Indre Østfold kommune. 

Mange har behov for tjenester fra flere sektorer og nivåer samtidig. For å jobbe med denne målgruppen, trenger vi tverrfaglig tenkning og systemer som jobber på flere plan, både samtidig og parallelt.

Hva er FACT Ung?

FACT ung (Flexible Assertive Community Treatment) er en modell for å følge opp ungdommer med store utfordringer og gi oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester. FACT Ung skal sørge for samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten ved å bruke tverrfaglige sammensatte team med bred faglig kompetanse. Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk. Behandlingsfilosofien er å ha fokus på ungdommens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. 

FACT Ung er en nasjonal satsing og kommunene får tilskudd til oppstart. 

Forpliktende samarbeid om FACT Ung-team er inngått

Indre Østfold kommune BUPP Askim og avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold Kalnes har inngått et forpliktende samarbeid om å opprette FACT Ung-team. Teamet skal bistå ungdom med sammensatte vansker som har behov for langvarige koordinerte helsetjenester i Indre Østfold kommune. Indre Østfold kommune har fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til etablering og drift av teamet.

FACT Ung-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12-18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker og med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester. FACT Ung skal være et ambulerende tilbud for målgruppen i Indre Østfold kommune. Henvisning skjer via spesialisthelsetjenesten og tas fortløpende til vurdering. 

Dette skal være en aktiv, oppsøkende tjeneste og består av ansatte fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Teamet skal være tverrfaglig og bestå av psykiater, psykologspesialist, annet høgskoleutdannet personell (for eksempel vernepleier, barnevernspedagog med videreutdanning, sosionom, spesialpedagog), brukerspesialist og arbeids- og utdanningsspesialist.

Sikte på oppstart i september 2024

Vi jobber med å få FACT Ung-teamet på plass innen sommeren 2024, med sikte på oppstart i september 2024. Vi ønsker at tjenesten kan være med på å gi bedre helhetlig tilbud til ungdommer og forebygge langvarig frafall fra skole og samfunnet. I tillegg tenker vi at FACT-ung kan bidra til å styrke tjenestene og tilbudet for de som skal jobbe med og for ungdom i kommunen.