Forbud mot all bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare. Derfor innfører Indre Østfold brann og redning nå særskilte tiltak mot dette.

Skogbrannfarevarselet (Skogbrannfareindeks (met.no)) viser spesielt stor skogbrannfare i tiden fremover. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress-, lyng- og skogbrann.

Brannsjefen i Indre Østfold Brann og redning har gjennom midlertidig forskrift fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i samtlige områder i nærhet av brennbar vegetasjon innenfor Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommunes grenser.

Forbudet omfatter all bruk av åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende, og gjelder fra og med 8. juni 2023 kl. 15.00. Forbudet gjelder i tre uker (til og med 29. juni 2023) og kan forlenges om situasjonen tilsier det, eller oppheves tidligere om det kommer nedbør av betydelig mengde. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. §§ 14 og 37, samt forskrift om brannforebygging § 3. 

Følgende er forbudt

  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark.
  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene.  
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.  

Med bål menes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.  
Med grill menes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

Det er likevel tillatt med bruk av grill i innmark, gårdsplass, hustomt og lignende der det åpenbart ikke kan medføre brann og dersom faren for brann og spredning er lav.

Er du i tvil, la være

I nærheten av defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger, og ellers utstyr og aktivitet som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også for tilrettelagte bål- og grillplasser. Det betraktes som uaktsomhet å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vi vil også henstille innbyggerne i vår kommune, som har tomt i eller i nærheten av vegetasjon, om å utvise den største forsiktighet. 

I forbindelse med eventuell kantslått, bruk av skytebaner og skogsdrift generelt, må det utvises stor aktsomhet. Det forventes at egne risikovurderinger og sikringstiltak ligger til grunn ved eventuell gjennomføring av slik aktivitet.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden. Er du i tvil om du oppfyller aktsomhetsplikten så lar du være. Vi har tillit til at folk forstår alvoret og gjør kloke valg.

Tidligere gitte tillatelser som måtte bryte mot dette totalforbudet er herved å anse som inndratt. Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar. 

Her finner du forskriften

Forskrift om forbud mot bruk av ild for kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommune (PDF, 151 kB)