Badeplasser i Indre Østfold kommune

I Indre Østfold kommune har vi en rekke opparbeidede badeplasser, både kommunale og private, langs Øyeren, Glomma og Lyseren og ved flere mindre tjern. I tillegg er det gode muligheter til å ta seg en dukkert i et av de mange skogstjernene i Fjella. Du finner kart som viser badeplassene nederst i denne artikkelen.

Badevannsprøver uke 33, fraråder bading i Glomma og Øyeren

Det ble ikke tatt prøver på badeplassene i Glomma og Øyeren på grunn av flom og høy vannstand. Indre Østfold kommune anbefaler å unngå bading i Glomma og Øyeren i dagene framover. Selv om vannstanden er på vei ned, antar vi at badevannskvaliteten kan være dårlig. Det kan også være farlige strømmer og gjenstander i vannet.

Vannkvalitet på badeplassene i Indre Østfold kommune

Vannkvalitet på badeplassene
Badeplass Dato for siste prøveuttak Resultat av siste prøveuttak Badevannskvalitet
Lundebyvannet - øst 15. august 2023 26 God
Lundebyvannet - vest 15. august 2023 9 God
Skjørshammer brygge - brygge 15. august 2023 Ikke prøvetatt
Stiklatjern 15. august 2023 9 God
Gravtjern 15. august 2023 7 God
Sandstangen - sør 15. august 2023 Ikke prøvetatt
Mørkfoss 15. august 2023 Ikke prøvetatt
Solbergfoss 15. august 2023 Ikke prøvetatt
Hallerud - Lyseren 15. august 2023 3 God
Granodden - Lyseren 15. august 2023 6 God
Sandstangen - nord 15. august 2023 6 God
Skjørshammer brygge - strand 15. august 2023 Ikke prøvetatt

Vannkvalitet i fontenene i Indre Østfold kommune

I fontenen i byrommet i Askim er det påvist dårlig vannkvalitet. Fontenen er tilsatt klor, men dette har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Pass på at barn ikke leker i fontenen og ikke la hunder drikke av vannet.

Vannkvalitet i fontenene
Fontene Dato for siste prøveuttak Resultat av siste prøveuttak Vannkvalitet
Skjønhaug torg 15. august 2023 35 God
Stasjonsparken – Askim 15. august 2023 1 God
Byrommet – Askim 15. august 2023 1000 Ikke akseptabel
Rådhuset – Askim 15. august 2023 1 God

Kontroll av badevannskvaliteten

I Norge er det liten risiko for å bli syk av å bade utendørs. For å vurdere hvordan badevannskvaliteten på de ulike badeplassene utvikler seg over tid, tar vi vannprøver på et utvalg mye brukte badeplasser i kommunen i sommersesongen. Badevannsprøvene kan også avdekke eventuell akutt forurensning, som gir grunn til å fraråde bading eller stenge stranden.

Badevannskvaliteten måles i tarmbakterier (TKB)/100 ml vann. Viser prøven verdier over 1000 tarmbakterier, tar vi en ny prøve. Hvis den nye prøven også viser over 1000 tarmbakterier/100 ml, fraråder vi bading. Det er fordi faren for å bli syk øker ved høye bakterietall. I slike tilfeller henger vi opp oppslag på den aktuelle badeplassen i tillegg til å informere på kommunens hjemmeside. Ved svært høye verdier av tarmbakterier kan vi stenge stranden.

Det er ikke mulig å garantere at badevannskvaliteten er god til enhver tid. Alle som ønsker å bade må selv vurdere forholdene på badeplassen. Kraftig regnvær kan føre forurensninger fra landbruk og avløp til badevannet. Vi anbefaler derfor at du venter 24 timer med å bade etter kraftig regnvær. 

Dette betyr de ulike verdiene

Grenseverdier for badevann
Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier (TKB)/100 ml
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier (TKB)/100 ml
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier (TKB)/100 ml

Generell informasjon

Blågrønnalger

Blågrønnalger kan finnes i nesten alle innsjøer i Norge. Om sommeren kan det bli en synlig oppblomstring av algene. Dette viser seg som et tydelig farget belegg på overflaten av vannet. Fargen kan være blågrønn, gulgrønn eller rødbrun.

Noen blågrønnalger produserer giftstoff (toksin) som kan gi utslett og hudirritasjon, kvalme, oppkast og magesmerter. 

Du bør unngå å bade i vann som er synlig farget, eller der du ser fargede flak i vannet. Vann med synlig algeoppblomstring må ikke svelges. Voksne må passe på at barn ikke svelger vannet. Badetøy og annet vått tøy bør skiftes raskt. Hunder skal heller ikke bade i vann med synlig algeoppblomstring da de kan drikke av vannet. 

Vi informerer på kommunens hjemmeside dersom vi får kjennskap til at det er algeoppblomstring av et slikt omfang at vi fraråder å bade. I slike tilfeller henger vi også opp oppslag på den aktuelle badeplassen. 

Gonyostomum semen i Lundebyvannet

I Lundebyvannet dominerer en alge som heter gonyostomum semen. Algen produserer slim og kan danne belter med grønne masser i vannet. Algen produserer ikke giftstoffer, men kan forårsake kløe i huden. Du bør ikke lufttørke, men tørk deg godt med et håndkle. Det er også installert dusjer ved Lundebyvannet. 

Svømmekløe

Svømmekløe er et kløende utslett som kan oppstå etter bading i enkelte ferskvannssjøer og dammer når vanntemperaturen er over 20°C. Utslettet er forårsaket av fugleparasitter (ikter). 

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men kan gi en allergisk reaksjon med kløende utslett.

For å unngå svømmekløe, anbefaler vi å unngå å bade i områder med mye vegetasjon i vannet eller i grunne områder på strender med pålandsvind. Du bør ikke lufttørke, men tørk deg godt med et håndkle. 

Gjess på strender

Gjess bruker ofte badeplasser som beiteområder, og de kan legge igjen store mengder avføring. Store mengder gåsemøkk oppleves først og fremst uhygienisk.

Det er ikke påvist en klar sammenheng mellom gåsemøkk og smitte til mennesker, men gjess er bærere av bakterier som kan være smittsomme for mennesker. Det er derfor viktig å vaske hendene før du spiser. Voksne bør passe på at barn ikke putter gåsemøkk i munnen. 

Bakterier i sjøvann kan gi infeksjoner

Bakterier i sjøvann kan ved vedvarende høye badetemperaturer forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår. Det er spesielt shewanella- og vibriobakterier som kan forårsake milde eller alvorlige infeksjoner. De mest aktuelle områdene er Oslofjorden, samt kysten langs Telemark og Agder.

Eldre og personer med kronisk leversykdom, kronisk blodsykdom eller redusert immunforsvar, er særlig utsatt for alvorlig sykdom. For å forebygge slik infeksjon, anbefaler vi blant annet at disse gruppene dekker til eventuelle sår med heldekkende, vanntett plaster og bruker badesko ved bading.

Hvis du har badet ved kysten og får sårinfeksjon, feber og redusert allmenntilstand 1-2 dager etter badet, bør du raskt ta kontakt med lege/legevakt.

Kart over badeplasser