Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Skolebehovsplanens faktadel er sendt til politisk behandling

Skolebehovsplanens faktadel er sendt til politisk behandling

Indre Østfold kommune har gjennomført arbeidet med første del av skolebehovsplanen, som er en faktadel. Faktadelen danner grunnlag for neste fase, hvor det vil komme anbefalinger om skolestruktur og investeringer i skolebygg i Indre Østfold i neste tiårsperiode.

Skolebehovsplan del 1, faktadel

Skolebehovsplanen del 1, faktadel, tar for seg dagens skolestruktur i Indre Østfold. Her er nøkkelinformasjon presentert gjennom tabeller, figurer og kart. Et eget kapittel beskriver elevtallsutviklingen. I siste del av planen er det lagt inn faktablader for enkelte skole, som gir et bilde av skolestørrelse, innvendige og utvendige fasiliteter, samt vedlikeholdsetterslep. 

Skolebehovsplanen er ikke en kvalitetsutviklingsplan. Skoleseksjonen vil utarbeide en egen strategi som omhandler fagutvikling og utvikling av gode læringsmiljø.

Høring

Faktadelen har vært på høring i perioden fra 6. april til 18. mai. Høringsrunden ga viktige innspill til faktadelen. Faktadelen er korrigert for feil eller mangler, og andre innspill tas med i neste fase. 

Alle høringsinnspillene er besvart og lagt inn i den politiske saken som skal behandles i juni. Saken skal opp i livsløpsutvalget og i kommunestyret.

Du finner saken her

Skolebehovsplanens del 2, anbefalinger

Skolebehovsplanens del 2, anbefalinger, vil utarbeides i løpet av sommerhalvåret og legges ut på høring i midten av september. Det er viktig å få innspill fra de berørte, enten det er elever, foreldre, ansatte eller andre interesserte. I høringsfasen vil det derfor legges opp til å finne møteplasser for dialog, som er i samsvar med gjeldende bestemmelser om møter og samlinger. 

Den endelige planen legges frem for kommunestyret i desember 2020, i forkant av budsjettbehandlingen. 

Oppdaterte dokumenter

Skolebehovsplanen, del 1 - faktadel (PDF, 4 MB)

Faktablad for hver skole

Introduksjonsvideo til plan, prosess og høring, presentert av rådmann Georg Smedhus

 

Har du innspill?

Høringsperioden for del 1 er avsluttet. Del 2 blir lagt ut på høring i september.

Hvis du har generelle innspill, tanker og idéer til arbeidet med planen, kan du sende oss det når du vil, helt fram til november 2020.

Send oss dine generelle innspill, tanker og idéer her

Du kan også sende oss innspillene dine per post til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.