Meddommer

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Meddommerne er med på å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I avgjørelsen teller meddommerens stemme like mye som fagdommerens stemme.

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at en skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk deltar i retten og dømmer i straffesaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten og lagmannsretten. De blir tilfeldig trukket fra et utvalg til hver sak og det skal vanligvis være like mange av hvert kjønn.

Tidligere ble det brukt jury når lagmannsretten behandlet spesielt alvorlige straffesaker. I 2018 ble juryordningen erstattet av meddomsrett. En meddomsrett består av to juridiske dommere og fem meddommere. Meddommere kan også delta i sivile saker dersom partene krever det.

Jordskifterettene har egne meddommere. I skjønnssaker deltar skjønnsmedlemmer. I arbeidslivssaker deltar arbeidslivskyndige meddommere.

Du finner mer informasjon om de ulike typene meddommere her

Hvem kan være meddommer?

For å kunne velges som meddommer, må du være fylt 21 og under 70 år, være personlig egnet, ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret når perioden starter. Det er et krav at meddommere er lovlydige.

Det gjøres derfor en vurdering av strafferettslig vandel, og den som søker må også fylle ut og bekrefte en økonomisk egenevaluering om offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene i søknadsprosessen.

Når er neste valg?

Valg av nye meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårsperiode av kommunestyret i den kommunen du bor i. Som alminnelig meddommer deltar du vanligvis i 1-3 saker per år. Uttrekket skjer digitalt og tilfeldig.

Valg av nye meddommere vil foregå fra mars 2024 frem til politisk behandling i kommunestyret i september 2024. Neste valgperiode er fra 1. januar 2025 til og med 2028.

Les mer om meddommerrollen her