Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. 

Om forliksrådet

Alle kommuner har et forliksråd bestående av tre lekfolk (ikke juridisk utdannede personer) og like mange varamedlemmer. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som velger forliksrådsmedlemmene. Forliksrådsmedlemmene velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Noen kommuner har felles forliksråd med en eller flere nabokommuner. Indre Østfold har felles forliksråd med Skiptvet kommune.

Møtefullmektig

Møtefullmektig representerer en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Møtefullmektig representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.
Møtefullmektig godtgjøres etter domstolenes satser med et halvt rettsgebyr pr sak.

For satser, se rettsgebyr og kostnader (Norges domstoler)

Sekretariat

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene. 
Fra 1. januar 2023 ble namsmannen i Indre Østfold omorganisert og er nå en del av Namsfogden i Øst.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Indre Østfold Forliksråd, Postboks 23, 1401 Ski
Besøksadresse: Løkenveien 1, 1811 Askim

Telefon Namsfogden i Øst: 400 22 019
Telefon sentralbordet Øst Politidistrikt: 64 99 30 00

Her finner du informasjon om forliksrådet for Indre Østfold kommune (Namsfogden i Øst – Politiet.no)

Du kan også lese mer om forliksrådets funksjon her:

Forliksrådet (Politiet.no)

Om forliksrådet (Regjeringen.no)