Gatelys

Gatelys

Hvis større områder er mørklagt, vil disse områdene bli prioritert. Enkeltlamper repareres så fort vi har mulighet.

Meld feil på gatelys

Gatelys i tidligere Hobøl kommune

Tomter – del 1

Arbeidet med å bygge om og skifte til led-belysning startet høsten 2020. Det ble foretatt en full utskiftning av alle armatur og bygget nytt tenningspunkt for området/veiene Engen, Symreveien, Seljeveien, Bregneveien, Kantarellveien, Lerkeveien og deler av Tolfshusveien.

Dette var et krevende arbeid da anlegget var svært gammelt og krevde en grundig kartlegging for å avdekke tilkoblingspunkter og midlertidige reparasjoner over tid.

Anlegget er nå ferdig bygget og består av nye led-armatur som er energibesparende og gir en bedre belysning for hele området.

Del 2

Området Knatrebakkveien, Furuveien, Furukvisten, Lyngveien, Kringsjå, Gulbringa og Flatintunet vil bli bygget om i 2021.

Anlegget er også her svært gammelt og vi vil måtte bytte ut alle armatur, luftledninger og tenningspunkter. Området er kartlagt og arbeidene med å skifte luftledninger vil starte i mai.

Dette betyr at gatelyset vil måtte kobles fra for arbeidernes sikkerhet og sikre en raskere ombygging. Gatene vil dermed være mørke inntil nytt anlegg er montert.

Del 3

Øyenfeltet: Området planlegges bygget om i 2021. Mer informasjon kommer.  

Gatelys i tidligere Trøgstad kommune

Gatelysanlegget i Trøgstad ble bygd og driftet av Trøgstad Elverk.

Da Hafslund kjøpte opp Trøgstad Elverk, ønsket de ikke å videreføre driften av gatelys. Indre Østfold kommune har derfor brukt mye tid og ressurser på å kartlegge gatelysanlegget. Det viser seg at mange styreenheter er plassert inne i høyspentkiosker som kun Hafslund har tilgang til. Kommunen er derfor avhengig av Hafslund når feil på gatelysanlegg skal rettes.

Vi jobber med midlertidige løsninger for å få lys i mørke lamper, samtidig som vi er i gang med en omfattende ombygging av gatelysanlegg. Dette arbeidet vil pågå over flere år.

Etablering av nye styreenheter vil bli prioritert, i tillegg til planlagt og lovpålagt ombygging med måling av strømforbruk for hvert anlegg. Utskifting til nye armaturer/LED foregå parallelt med dette.

Gatelys langs riks- og fylkesveier gjennom Indre Østfold kommune 

Bakgrunn 

Da Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner ble slått sammen til Indre Østfold kommune, så vi at det har vært ulik praksis innenfor drift og vedlikehold av gatebelysningen langs riks- og fylkesveier.  

All drift av riksveier og fylkeskommunale veier tilhører i utgangspunktet veieieren. I dette tilfellet er det Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. 

Vi ser imidlertid at de gamle kommunene har driftet deler av gatelysanlegget langs statlige og fylkeskommunale veier i dagens Indre Østfold kommune. Dette dreier seg om kortere strekninger der de kommunale elektrisitetsverkene i sin tid monterte gatelys. Da de kommunale elektrisitetsverkene ble avviklet, ble oppgavene med gatelysene værende igjen i kommunene. 

Deler av disse strekningene er nå mørke, enten på hele strekninger eller ved enkeltpunkter. Anleggene må bygges om og armaturer må byttes ut hvis det fortsatt skal være belysning på disse stedene.  

Status i dag 

Indre Østfold kommune har ikke avsatt egne midler for å drifte eller bygge om gatelysanlegg på riks- og fylkesveier. Kommunen skifter enkeltpærer på de riks- og fylkeskommunale strekningene som tidligere har vært driftet av de gamle kommunene, men har ikke midler til å bygge om anleggene eller bygge nye anlegg langs disse veiene. Kommunens midler til gatelys er satt av til ombygging til lovlig målt gatelysanlegg og utskifting til LED-belysning på alt kommunalt gatelys. 

Vi har derfor løpende dialog med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for å få dem til å ta sitt ansvar for belysningen. 

Fremdrift 

Høsten 2020 startet et samarbeidsprosjekt mellom Indre Østfold kommune og Viken fylkeskommune der man jobber med en fullstendig kartlegging og overføring av gatelysanlegg til Viken fylkeskommune og Statens vegvesen. Dette vil fortsette i perioden 2020-2023 inntil alle strekninger er kartlagt og rustet opp.  

Tiltak i 2020 og 2021 

For tiden jobber vi med å overføre oppgavene med gatelys til Viken fylkeskommune på følgende veistrekninger: 

  • Finnestadveien 
  • Småbruveien 
  • Folkenborgveien 
  • Havnåsveien/Kroksundveien 
  • Mørkfossveien