VA-ordbok

Akutt forurensning

En ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengde og hvor utslippet skjer.

Avløpsanlegg

Anlegg for håndtering av avløpsvann (avløpsnett, renseanlegg og/eller lignende)

Avløpsvann

Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann

Bekkelukking

Tiltak eller anordning for å lukke en bekk ved å lede den inn i rør, kanal eller tunnel

Biologisk rensing

Organiske forurensninger brytes ned ved hjelp av vannets eller avløpets egne bakterier. Denne rensemetoden brukes først og fremst for å fjerne organisk stoff, men kan også fjerne ammonium, nitrogen og fosfor. I Norge brukes biologisk rensing hovedsakelig på avløpsvann.

BOF5

Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann: Den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn på 60 gram oksygen pr. døgn.

Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten

Felles avløpsledninger

Spillvann og overflatevann går i det samme røret. Dette systemet blir kalt fellessystem og er av eldre dato. Ved normal drift vil alt vann sendes til renseanlegg i fellesledninger.

Fremmedvann

For eksempel regnvann, snøsmelting, vannlekkasjer. Innlekking av fremmedvann har vi når for eksempel regnvann, snøsmelting og vann fra vannlekkasjer kommer inn på avløpsledningen.

Gråvann

Alt sanitært avløpsvann bortsett fra avløp fra vannklosetter og urinaler

Infiltrasjonsanlegg

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Skal man etablere infiltrasjonsanlegg, må man ha selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake de forurensningsstoffene det gjelder.

Kjemisk rensing

Kjemisk rensing av avløpsvann er rensing ved tilsetning av kjemikalier. Dette er i motsetning til biologisk rensing, se Biologisk rensing.

Kommunalt avløpsvann

Dette er sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann

Overløp/overløpsutslipp

Oppstår når det blir for mye vann inn på avløpsledningen, slik som regnvann, snøsmelting og vann fra vannlekkasjer

Overvannsledninger

Brukes til å frakte overflatevann til en bekk, elv eller vassdrag. Overflatevann er alt regnvann/smeltevann som samles opp fra sluk i vei og diker. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene.

Personekvivalent (pe)

Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes ut i fra største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året. Uvanlige forhold som for eksempel kraftig nedbør er ikke med i beregningen. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.

Resipient

Vannforekomst (for eksempel, bekk, elv eller vassdrag) som mottar forurensninger fra avløpsanlegg

Sanering

Skifte av vann- og avløpsrør og separering/deling av disse

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak kommer fra menneskers stoffskifte og husholdningsaktiviteter, som avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende

Selvfallsnett

Et røranlegg med fall der vannet renner av seg selv

Separering

Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann: Overvannet slippes ut i bekk eller lignende og spillvannet ledes til renseanlegg.

Spillvann

Alt vann som slippes ut fra en bolig: toalett, dusj, oppvask og lignende

Spillvannsledninger

Avløpsvann fra husholdninger og industri/næring. Inneholder alt fra toaletter, dusjer og oppvaskvann, i tillegg til fettholdig og annet spesielt avløp fra industrien. Spillvannsledningene frakter avløpsvannet direkte til renseanlegg. Overvannsledninger og spillvannsledninger i kombinasjon blir kalt for ”separatsystem”. Alle ledninger som blir lagt nå, er lagt som separatsystem.

Svartvann

Avløpsvann fra vannklosetter og urinaler

Tot-P

Totalfosfor. Fosfor er et grunnstoff med kjemisk symbol P