Separering/sanering av private stikkledninger

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering) og spillvann (kloakk), men i stedet adskilte ledninger for overvann og spillvann. Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem (sanerer), blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Ved å ha to ledninger vil man redusere faren for tilbakeslag i kjellere ved store nedbørsmengder. 

Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft. Eksisterende stikkledning vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av stikkledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres. 

  • Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere. 
  • Sjekk gamle rør. Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål, anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker. 
  • Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak. 
  • Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet. Overvannsveileder er under arbeid.
  • Få tillatelse fra naboen. Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk. 

Til Statens kartverk

Søknadsplikt

Arbeidene med å separere avløpsledningen (og legge ny vannledning) er søknadspliktige, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal skjema for sanitærabonnement leveres.

Søk om sanitærabonnement i Entreprenørportalen

Skisse over tiltaket sendes inn sammen med søknaden. Papirene fylles ut av entreprenør/rørlegger, men tiltakshaver (som regel eier av eiendommen) må signere. 

Når arbeidet er uført, skal rørlegger/entreprenør sende inn søknad om ferdigattest til kommunen. Innmålingsdata og målsatt skisse skal ligge som vedlegg til denne søknaden. Stikkledningen anses ikke som separert før komplett dokumentasjon er godkjent av kommunen. 

Hvem eier hva? 

I henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, er stikkledningene, etter ferdigstillelse av anlegget, den enkelte grunneiers eiendom. Det er grunneier som har vedlikeholdet videre. 

Last ned administrative bestemmelser

Bestill tekniske bestemmelser

Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoblingspunktet på offentlig ledning:

 

Figur fra standard abonnementvilkår

 

 

 

 

 

 

 

 

For eiendommer tilknyttet via trykkavløp, kan det være annet grensesnitt for hva som eies og driftes av kommunen.