Oljeutskiller

Kommunen kan stille krav til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter. Du kan ikke ha utslipp fra din virksomhet uten at du har søkt og fått tillatelse.

Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum), før det føres videre til offentlig spillvannsledning eller privat avløpsanlegg. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet i henhold til Norsk Standard 858-1/2, slik at det overholder kravene i forskriften. VA-miljøblad 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg, omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

Må du ha oljeutskiller?

Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp, inkludert påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøyer
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Søk om utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann via Entreprenørportalen