Fettutskillere

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller. 

Hvem skal ha fettutskiller? 

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer. Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør. 

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller: 

 • Restauranter 
 • Kaféer og konditorier 
 • Catering og ferdigmatprodusenter 
 • Gatekjøkken, kiosker og  hamburgerbarer 
 • Kantiner 
 • Slakterier og  kjøttforedlingsbedrifter 
 • Bakerier 
 • Meierier 
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling 
 • Friteringsindustri 
 • Røkerier 

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes også av krav til drift av fettutskiller og rapportering.  Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller, må du sørge for at fettutskiller installeres snarest.

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de kravene som kommunen fastsetter.

Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming. Tømminger må skje tilpasset behov, men minimum fire ganger per år. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet. Man kan søke skriftlig mindre hyppig tømming. 
Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig – gjerne samtidig med tømming. Utskilleren må rengjøres minst en gang per år. 

Installasjon av fettutskiller

For å få installert fettutskiller, må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere. Denne hjelper deg med dimensjonering, plassering og søknad. 
Søknaden skal ha følgende innhold og vedlegg: 

 • Hvis fettutskilleren er plassert utvendig: Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser fettutskillerens plassering og tilknytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning
 • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren
 • Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller
 • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (avtalen kan ettersendes)

Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller, gir kommunen samtidig en påslippstillatelse hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 A. 

Søknad og melding om sanitærabonnement via Entreprenørportalen