Innmåling og dokumentasjon

Større anlegg

Innmåling og dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg, som utbygges for eller skal overtas av Indre Østfold kommune, skal være i henhold til Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. 

Til Vann og avløp: Innmålingsinstruks (PDF, 3 MB)

Mindre anlegg

Kommunen har rett til å kreve som bygget-dokumentasjon for vann- og avløpsledninger. I følge byggesaksforskriften skal oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering, slik den er utført, sendes kommunen senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Til byggesaksforskriften

I følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser, kap 2.1), skal ansvarlig foretak sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling av anlegget sendes til kommunen. 

Som bygget-dokumentasjon kan sendes inn samtidig med søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det vil imidlertid ikke bli gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før som bygget-dokumentasjonen for vann og avløp er godkjent av vann- og avløpsavdelingen. 

Hva er tilfredsstillende som bygget-dokumentasjon?

Innmåling

Alle ledninger og objekter skal måles inn med x, y, z-koordinater i åpen grøft. 

Bruk følgende koordinatsystem: 

 • EUREF89 UTM SONE 32 
 • Høydesystem: NN2000 

Eksempler på innmålingspunkter: 

 • Påkoblingspunkt til offentlig ledning, innmålt på hovedledningen
 • Gjennomføring i grunnmur 
 • Grenrør 
 • Stoppekran 

Kum:  

 • x, y, z for senter kumlokk, definert med PunktID om punktet er vann (V), spillvann (SP) eller overvann (O)
 • z for alle tilknyttede ledninger og installasjoner 
 • Rørtrase, definert med PunktID om ledningen tilhører vann (VL), spillvann (SP) eller overvann (OV)
 • Minimum hver 20. meter på rette strekk 
 • Hver 5. meter på kurver 
 • Retningsendringer 
 • z måles som utvendig topp rør for trykkledninger, og innvendig bunn rør for selv fall ledninger 

Bruk temakoder i henhold til gjeldende SOSI-standard. 

Situasjonsplan

Hensikten med situasjonsplanen er å gi en oversikt over det ferdigstilte anlegget.

Norm for VA-ledningskartverk (1993)  er gammel, men god. Her finnes blant annet standarder for punktsymboler, streksymboler og fargebruk. 

Til norm for VA-ledningskartverk

 

 

 

 

 

 

 

Følgende opplysninger skal kunne leses fra situasjonsplanen

 • Geografisk plassering av alle nye ledninger 
 • Ledninger kan tegnes ut forskjøvet for å bedre leseligheten 
 • Det må komme tydelig fram hva som er nye ledninger og hva som er eksisterende
 • Geografisk plassering av alle relevante objekter 
 • Type og dimensjon av ledningene 
 • Fall- og pumperetning 
 • Materialegenskaper (SDR-verdi, PN-trykklasse, ringstivhet med mer) 
 • Ledninger som er ute av drift (fjernet, nedlagt med mer) 

Situasjonsplanen skal være tydelig merket med revisjon «som bygget» og skal være datert og signert av ansvarlig utførende. Alle innmålte punkter må være merket av på situasjonsplanen med samme unike punktnummer som i innmålingsfila. 

Bilde av påkoblingspunkt 

Ta bilder av påkoblingspunktene og send inn sammen med øvrig dokumentasjon.    

Format :

 • Situasjonsplan leveres i pdf-format  
 • Innmålingen leveres som en kof-fil 
 • Temakoder i henhold til gjeldende SOSI-standard 
 • Innmålingspunkter skal i tillegg være opplistet i excel, med x, y, z–koordinatene
 • Bilder i JPG-format 

Sammen skal disse dokumentene vise vann- og avløpsanlegget slik det er bygget. 

Sjekkliste vann og avløp

Sjekklisten skal legges ved ferdigmelding i byggesaken. 

Sjekkliste vann og avløp (PDF, 179 kB)

Større anlegg skal måles inn i tråd med kommunens krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett (PDF, 3 MB). Dette er uavhengig av om de skal overtas av kommunen eller ikke.