Voksenopplæring

Skolestart høsten 2023

Vi kartlegger og registrerer nye deltakere fredag 11. august og mandag 14. august.

Skolen starter torsdag 17. august kl. 8.30.

Grunnskoleopplæring for voksne

Ønsker du voksenopplæring, søker du på dette skjemaet:

Søknadsskjema for grunnskoleopplæring for voksne

Hvem kan søke om grunnskoleopplæring?

Opplæringsloven § 4a sier:

"Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått: 

  • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, 
  • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, eller 
  • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet 

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. 

Er du arbeidsinnvandrer mellom 16 og 67 år fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (eller familiegjenforent til slik arbeidsinnvandrer), har du plikt, men ikke rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.  

Har du oppholdsrett etter EØS-regelverket, er du ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at du verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven.  

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs, må du ta prøver i begge fag. 

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. 

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring. 

Søknadsskjema for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknadsskjema om fritak