Voksenopplæring

Grunnskoleopplæring for voksne

Ønsker du voksenopplæring, søker du på dette skjemaet:

Søknadsskjema for grunnskoleopplæring for voksne

Hvem kan søke om grunnskoleopplæring?

Opplæringsloven § 4a sier:

"Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått: 

  • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, 
  • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, eller 
  • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet 

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. 

Er du arbeidsinnvandrer mellom 16 og 67 år fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (eller familiegjenforent til slik arbeidsinnvandrer), har du plikt, men ikke rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.  

Har du oppholdsrett etter EØS-regelverket, er du ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at du verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven.  

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs, må du ta prøver i begge fag. 

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. 

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring. 

Søknadsskjema for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknadsskjema om fritak