Søknad om å bytte eller beholde skoleplass

Det er ikke fritt skolevalg i Indre Østfold kommune. Elever tildeles skoleplass ut fra folkeregistrert adresse i henhold til gjeldende skolekretsgrenser. Dette er i overenstemmelse med opplæringsloven § 8-1 første ledd, der det står at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller på den skolen i nærmiljøet som de sokner til. 

Det er vedtatt en lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Østfold kommune der det er bestemt hvilke adresser som hører til hvilke skoler. Opplæringsloven § 8-1 tredje ledd sier at en elev etter søknad kan tas inn på en annen skole enn den eleven sokner til. Dette betyr at foresatte og elev kan søke kommunen om å få gå på en annen skole enn nærskolen. I Indre Østfold kommune er det enhet for tilsyn og forvaltning som behandler søknader om å bytte eller beholde skoleplass. 

 

Opplæringsloven § 8-1

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Østfold kommune

Kartgrunnlag skolekretsgrenser i Indre Østfold kommune

Kriterier

I saksbehandlingen er det i hovedsak følgende kriterier som blir vurdert, avhengig av begrunnelsen for søknaden: 

 • Geografiske og/eller topografiske forhold
 • Søsken ved skolen 
 • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold på skoleveien (herunder eventuell skoleskyss)
 • Individuelle psykososiale og/eller helsemessige forhold
 • Dokumentert flytting til ny folkeregistrert adresse i oppstart eller avslutning av et skoleår
 • Kapasitet på skolen
 • Historisk tilhørighet (innenfor definerte grenseområder)

Søknadsprosess 

Søknadsprosessen er slik: 

 • Foresatte sender elektronisk søknad til Indre Østfold kommune via kommunens nettside, se skjema nedenfor. Søknaden må sendes så tidlig som mulig, og senest en måned før ønsket oppstartsdato/flyttedato.
 • For kommende førsteklassinger kan søknad sendes etter at barnet har fått tildelt plass ved sin nærskole. Dette skjer i januar det året barnet skal begynne på skolen.
 • Enhet for tilsyn og forvaltning behandler hver søknad individuelt. Svar sendes ut så snart som mulig, og senest en måned etter at søknaden er mottatt av kommunen. Når det gjelder skolestartere vil de få svar på sine søknader i løpet av mars måned.
 • Foresatte kan klage på enkeltvedtaket som fattes på bakgrunn av søknaden. Dersom kommunen ikke gir medhold i klagen, sendes saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Grunnloven § 104 og barnekonvensjonens artikler 3 og 12 sier at barnets stemme skal høres og at barnets beste skal vurderes i alle saker som omhandler barn. Det er derfor viktig at foresatte spør om barnets mening i saken, og skriver dette inn i søknadsskjemaet. I tillegg vil det som regel gjennomføres en samtale med barnet på skolen (i barnehagen for skolestartere) om saken.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandler vil innhente nødvendige opplysninger fra elevens nåværende skole (eller barnehage for kommende førsteklassinger) i behandling av saken.

Elektronisk søknadsskjema

Søk om å bytte eller beholde skoleplass her