Søknad om å bytte eller beholde skoleplass

Det er ikke fritt skolevalg i Indre Østfold kommune. Skolekretsgrensene avgjør hva som er nærskolen i den enkelte skolekrets og hvor eleven skal ha skoleplass ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Dette er i henhold til opplæringsloven § 8-1 første ledd, der det står at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller på den skolen i nærmiljøet som de sokner til. 

§ 8-1 tredje ledd sier at en elev etter søknad kan tas inn på en annen skole enn den eleven sokner til. Dette betyr at foresatte og elev kan søke kommunen om å få gå på en annen skole enn nærskolen. I Indre Østfold kommune er det enhet for tilsyn og forvaltning som behandler søknader om å bytte eller beholde skoleplass. 

Kriterier

I saksbehandlingen er det i hovedsak følgende kriterier som blir vurdert, avhengig av begrunnelsen for søknaden: 

  • Helsøsken ved skolen 
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold 
  • Sosiale og/eller medisinske forhold 
  • Dokumentert flytting til ny folkeregistrert adresse innen seks måneder etter oppstart av nytt skoleår, eller dersom det er mindre enn seks måneder igjen av et skoleår etter flytting 

Søknadsprosess 

Søknadsprosessen er slik: 

  • Foresatte sender elektronisk søknad til Indre Østfold kommune via kommunens nettside, se skjema nedenfor. Søknaden må sendes så tidlig som mulig, og senest en måned før ønsket oppstartsdato/flyttedato.
  • For kommende førsteklassinger kan søknad sendes etter at barnet har fått tildelt plass ved sin nærskole. 
  • Enhet for tilsyn og forvaltning behandler hver søknad individuelt. Svar sendes ut så snart som mulig, og senest en måned etter at søknaden er mottatt av kommunen.
  • Foresatte kan klage på enkeltvedtaket som fattes på bakgrunn av søknaden. Dersom kommunen ikke gir medhold i klagen, sendes saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) for endelig avgjørelse. 

Grunnloven § 104 og barnekonvensjonens artikler 3 og 12 sier at barnets stemme skal høres og at barnets beste skal vurderes i alle saker som omhandler barn. Det er derfor viktig at foresatte spør om barnets mening i saken, og skriver dette inn i søknadsskjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandler vil innhente nødvendige opplysninger fra elevens nåværende skole (eller barnehage for kommende førsteklassinger) i behandling av saken.

Elektronisk søknadsskjema

Søk om å bytte eller beholde skoleplass her