Fritak for deler av undervisningen

Fritak for deler av KRLE-faget

KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk, og er et obligatorisk fag i skolen.
Selv om KRLE-faget er obligatorisk, kan foreldre/foresatte gi melding om at eleven skal få fritak fra deler av undervisningen i KRLE-faget dersom de mener det strider mot elevens religiøse overbevisning.  
 
Eleven kan ikke få fritak fra å få den samme kunnskapen som de andre elevene i de ulike emnene i KRLE-faget. Dersom eleven blir fritatt fra deler av undervisningen i KRLE-faget, har han/hun krav på annen opplæring som er tilpasset seg og de fagene han/hun har i den tiden man er fritatt. 

Når eleven er 15 år, kan eleven selv be om et slikt fritak. 

Søknadsskjema for fritak for deler av KRLE-faget

Fritak fra opplæring i enkelte deler av undervisningen

Fritak betyr at eleven ikke deltar i enkelte deler av undervisningen. 
Eleven kan få fritak fra de delene av undervisningen som oppleves som støtende eller krenkende ut fra sin egen religion eller livssyn. 

Dersom man vil be om fritak, må eleven levere en skriftlig melding til skolen. Han/hun trenger ikke skrive hvorfor man opplever undervisningen som støtende eller krenkende. 

Dersom skolen ikke aksepterer meldingen om fritak, skal de gi en skriftlig grunn for det. 

Det er satt noen mål for hva alle skal kunne i hvert fag. Skolen kan ikke gi fritak hvis de tror det fører til at eleven ikke når målene sine. 

Søknadsskjema for fritak fra opplæring i enkelte deler av undervisningen