Skolestart barneskole

Overgang fra barnehage til skole

Handlingsplan for overganger barnehage og skole i Indre Østfold (PDF, 722 kB)

Skolestart det året barnet fyller seks år

Barn starter vanligvis på skolen det året de fyller seks år. Dette er beskrevet i opplæringsloven paragraf 2-1. 

Foresatte til barn som er folkeregistrert i Indre Østfold kommune, får et forhåndsvarsel med informasjon om hvilken skole barnet skal starte på. Du gir tilbakemelding på skoleplassen i kommunens oppvekstportal.

Se opplæringslovens paragraf 2-1 om rett og plikt til grunnskoleopplæring (lovdata.no)

Har du fått tilbud om skoleplass til barnet ditt?

Svar på tilbud om skoleplass

Skolestartere med særskilte behov

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole i henhold til Opplæringsloven paragraf 8-1. Barnehagen og foresatte må vurdere om det er viktig at skolen kjenner til barnet i god tid før skolestart. Hvis skolen skal kunne legge best mulig til rette, er det av hensyn til både ressurstildeling, fysiske tilrettelegginger og ansettelser hensiktsmessig å vite om dette høsten før skolestart. Barnehagen kan med samtykke fra foresatte informere skolen inntil 2 år før skolestart.

Skolestartere med særskilte behov kan være

  • barn med behov for medisinsk hjelp
  • barn med behov for spesiell fysisk tilrettelegging
  • barn med store omsorgsbehov
  • barn med omfattende språkvansker
  • barn med store sosiale og emosjonelle vansker (atferdsvansker, samspillsvansker og utfordrende atferd)

Informasjon om skolestartere med særskilte behov (DOCX, 135 kB)

Tidlig eller utsatt skolestart

Dersom det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen, kan barnet ha rett til å utsette skolestarten med ett år. I tillegg kan barn som fyller fem år innen 1. april, ha mulighet til å starte på skolen ett år tidligere dersom foresatte søker om det. Kommunen avgjør dette etter at PPT har foretatt en sakkyndig vurdering, og foresatte har sendt inn søknad om tidlig eller utsatt skolestart for barnet.

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Foresatte kan selv eller sammen med barnehagen kontakte PPT for en sakkyndig vurdering. Dersom du vurderer å søke om utsatt eller tidlig skolestart, tar dere kontakt med barnehagen. Dersom barnet ikke går i barnehage, tar dere direkte kontakt med PPT.

Det er enhet for tilsyn og forvaltning som fatter enkeltvedtak om tidlig og utsatt skolestart i 
Indre Østfold kommune.

Dersom dere har en ferdigstilt sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler tidlig eller utsatt skolestart, kan dere søke kommunen om dette her:

Søknadsskjema for tidlig eller utsatt skolestart

Skoletilhørighet

Skolekretsgrenser i Indre Østfold kommune (PDF, 236 kB)

Ved å markere skolekretser 2023, grenseområder mellom skolekretser og gamle skolekretser i valgmulighetene under kartlag, ser du både de skraverte grenseområdene og de grenseområdene som ligger mellom gamle og nye grenser. Dette i henhold til kommunestyrets vedtak 16. juni 2022.

Kartgrunnlag skolekretsgrenser i Indre Østfold kommune

Se opplæringslovens paragraf 8-1 om nærskoleprinsippet (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolestartrutinen, ta kontakt med Ragnar Buer på e-post: ragnar.buer@io.kommune.no