Lokalråd

En god nærdemokratiordning er viktig for utviklingen av kommunen vår. Den tidligere ordningen, lokale verksteder, har blitt evaluert og nå etableres lokalråd som kommunens nærdemokratiordning under en prøveperiode i 2023-24.

Fra lokale verksteder til lokalråd

Hva er et lokalråd? 

 • Nærdemokratiordning for Indre Østfold kommune.
 • Lokalrådet er hovedbindeleddet mellom kommunen og lokalsamfunnet. 
 • Lokalrådet tar vare på interessene til innbyggerne i gjeldende område, i saker som er viktige for lokalsamfunnet.
 • Vi er sammen om framtiden og vi trekker lasset sammen.

Lokalrådets rolle

 • Lokalråd sikrer et godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen.
 • Lokalrådet skal: 

          o    bidra til engasjement for frivillighet og lokalmiljøet 
          o    bygge relasjoner mellom mennesker og inkludere nye innbyggere 
          o    ta imot og vurdere lokalbefolkningens initiativ og forslag
          o    gjennomføre tiltak og fremme forslag til utvikling av lokalsamfunnet 
          o    tilrettelegge for viktige diskusjoner som gjelder kommunen og lokalsamfunnet 
          o    arbeide i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 

 • Lokalrådene avgjør selv hyppigheten av møter

Kommunens rolle

 • Kommunen skal ta lokalrådene med på råd i saker som angår deres lokalsamfunn.
 • Kommunen skal ha en egen koordinator for lokalråd. Koordinatoren skal sørge for at hvert lokalråd har en fast kontaktperson i administrasjonen, at lokalrådene kan få opplæring og lære av hverandre, og at henvendelser fra lokalråd til kommunen blir fulgt opp.
 • Kontaktpersonen deltar i lokalrådsmøter når lokalrådet har behov for det, eller sørger for at noen andre fra kommunen kan delta. Kontaktpersonen skal bringe henvendelser videre til rett tjeneste i kommunen.
 • Det skal avholdes en årlig felles samling for lokalrådsmedlemmer og samfunnsutvalget. Samlingen skal gi muligheter for læring, utvikling og erfaringsutveksling.

Hvordan etablere et lokalråd?

Slik går dere fram:

 • Annonser et åpent årsmøte for alle innbyggere i det lokalsamfunnet som lokalrådet skal jobbe for. Årsmøtet annonseres med minst to ukers varsel via sosiale medier og kommunens nettside. Alle innbyggere i lokalsamfunnet har stemmerett.
 • Årsmøtet velger representanter til lokalrådet, leder og kasserer og består av totalt 4-8 personer.
 • Videre så behandler de årsplan og årsrapport (for neste år). Lokalrådet oppretter også sine egne vedtekter som må være i tråd med samarbeidsavtalen med kommunen.
 • Årsmøtet gjennomføres årlig.
 • Det oppfordres til at lokalrådet speiler mangfoldet i lokalbefolkningen.
 • Rapporter inn til kommunen referat fra årsmøtet slik at kommunen kan registrere hvem som er valgt og organisasjonsnummeret til lokalrådet. Kommunen og lokalrådet signerer en samarbeidsavtale og kommunen vil da utbetale kr 50 000,- årlig til hvert lokalråd (så fremt det avsettes midler i budsjettet hvert år).

Spørsmål og svar om lokalråd

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med lokalrådskoordinator Heidi Eriksson
E-post: heidi.eriksson@io.kommune.no
Telefon 401 03 695

Her finner du samarbeidsavtalen som kommunen og lokalrådene inngår: 
https://innsyn.acossky.no/iok/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2021224949&dokid=1871635&versjon=1&variant=A&