Kantsoner langs vassdrag

Hvis du ønsker å gjøre tiltak i vassdrag (erosjonssikring, utløpsrør og så videre), krever det tillatelse. Bruk søknadsskjema fra fylkeskommunen til å søke tillatelse til fysiske tiltak og hvis du har planer om å fjerne trær i vegetasjonssonen (mer enn forsiktig skjøtsel).

Husk at det er du som er grunneier som har ansvar for tiltak som blir gjort. I følge vannressursloven er det ikke lov å endre en kantsones økologiske funksjon. Det betyr for eksempel at det ikke er lov å hogge ned mange trær langs en bekk. Har du en bekk på eiendommen din er det altså viktig at du vet hva som er tillatt og ikke.

For å veilede deg som grunneier og jordleier, er det derfor laget en informasjonsfilm om skjøtsel og pleie av vegetasjon mellom bekk og jordbruksareal. Filmen gir en kort gjennomgang av hva som er lov og ikke, grunneiers perspektiver og effekter av en biologisk funksjonell bekkekant. Filmen er laget av Jonas Ingstad i samarbeid med/mellom vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Norges Jeger- og fiskeforbund (NJFF).

Informasjon om fysiske tiltak i vassdrag (Viken fylkeskommune)