Fremmede arter/planter

Fremmede (eller introduserte) arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Spredningskildene er blant annet dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser, eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg.  

Noen av de fremmede artene er uønsket i norsk natur. Disse er uønsket fordi de har veldig stor formeringsevne, mangler naturlige fiender, fortrenger våre hjemlige arter, flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag, og noen av plantene gir allergiske reaksjoner. 

Hva kan du gjøre? 

Dette kan du gjøre for å forhindre innførsel og spredning av fremmede arter:

  • lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen
  • sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen 
  • lever hageavfall på avfallsmottak. Ikke kast hageavfall fra fremmede arter i naturen
  • ikke plant ut særlig aggressive og skadelige prydplanter
  • ikke ta med planter fra utlandet. Det er i hovedsak forbudt. Du kan lese mer om regelverket på Mattilsynet sine nettsider
  • finner du fremmede arter i naturen, legg det inn i Artsobservasjoner.no
  • melde i fra til oss på skjemaet under

Meld i fra om funn

En viktig del av arbeidet med å bekjempe fremmede arter er å få kartlagt hvor de er. Dersom du finner forekomster av kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, hønsehirse eller parkslirekne som ikke er registrert i Artsdatabanken.no, ønsker vi at du melder det inn til oss via skjema under.

Gå til meldingsskjema her

Rapporter

Rapport for 2021 - bekjempelse av fremmede arter (PDF, 2 MB)

Sluttrapport: Bekjempelse av fremmede arter - 2022 (PDF, 885 kB)

Brosjyrer

Feltbrosjyre for gjenkjenning av fremmede arter (statforvalteren.no)

Miljøvennlig hage (sabima.no)