Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål, som er beskrevet i loven. Utover dette kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel etter søknad. Det er et krav at motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Du bør kjenne reglene for motorferdsel hvis du skal bruke motorbåt, helikopter eller motorkjøretøy i utmark, enten det er snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel.

Husk at før du søker må du har dialog med berørte grunneiere. Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier ellers har til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom.

Informasjonsbrosjyre om motorferdsel i utmark.

Følgende må legges ved for å få søknaden behandlet:

  1. Kartskisse med trasé inntegnet
  2. Grunneiers tillatelse 
  3. Ved transport for funksjonshemmede: Legeerklæring 
  4. Eventuelt annen relevant informasjon

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt nødvendig dokumentasjon fra deg.

Gå til søknadsskjema

Motorferdsel Lyseren

For bruk av motorfartøy på Lyseren gjelder en egen forskrift vedtatt 2. mai 2018.

Denne forskriften gjelder ferdsel med motorfartøy på den delen av innsjøen Lyseren som ligger i Indre Østfold kommune. Det er nå vedtatt tilsvarende forskrift for den delen som ligger i Enebakk kommune. Det er viktig å merke seg følgende:

  • Det er tillatt å benytte båt med forbrenningsmotor som har opptil 5 hestekrefters effekt fram til 31. desember 2025. Etter denne dato tillates det ikke å benytte båt med forbrenningsmotor.
  • For båt med elektriske motorer, eller tilsvarende motor som oppfyller samme krev til støy og forurensning, er det tillatt med en effekt med opptil 5 hestekrefter.

Til Lovdata

Denne forskriften regulerer motortyper og motorstørrelser for båt og bruk av vannskuter på den delen av Lyseren som ligger i Indre Østfold kommune. Andre forhold for motorferdsel styres av motorferdselsloven med tilhørende forskrifter.