Klimagassutslipp

Klimautslippsstatistikk i Indre Østfold

Kommunens tall hentes fra Miljødirektoratets klimautslippsstatistikk. Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken gir sammenliknbare tall fra 2009 og framover.

Statistikken viser de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. For eksempel vil gjennomgangstrafikk på E18 føres på Indre Østfold kommune, mens våre innbyggeres flyreiser ikke er i vår statistikk. Klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) er inkludert i regnskapet. Utslippstallene vises med enhet CO2-ekvivalenter (CO2e).

Figur K1: Klimagassutslipp i Indre Østfold kommune regnet om i CO2-ekvivalenter fordelt på sektorer. Tallene er fra 2018. Underlagsdata for oversikten er hentet fra Miljødirektoratet sin statistikk, publisert i april 2020, for klimagassutslippene i norske kommuner. 

Som vist i figuren er det veitrafikken som står for det største utslippet med 77 699 tonn CO2e, fulgt av jordbruk med 45 413 tonn CO2e utslipp. Flere av tiltakene i klimabudsjettet sikter mot å redusere utslipp fra veitrafikken. Veitrafikk er en sektor kommunene har stor innflytelse over, det er derfor viktig at dette er i fokus for at kommunen skal oppnå utslippsmålene.

Indre Østfold kommune har foreløpig ikke vedtatt mål for klimagassreduksjon. I den politiske plattformen for Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter kommunestyrevalget er 40 % satt som mål for reduksjon av klimagassutslipp. Utslippsstatistikken bygger på en rekke forutsetninger. Det er derfor utfordrende å lage en entydig og eksakt statistikk innen dette feltet. 2016 brukes som referanseår for måloppnåelse i Klima Østfold og dermed også Indre Østfold kommune. Figuren nedenfor viser at kommunen må redusere utslippene med ca. 30 000 tonn CO2-ekvivalenter for å nå 40 prosent reduksjon i 2030.

Figur K2: Figuren viser utslippsbaner for CO2-ekvivalenter i Indre Østfold kommune. Gul heltrukken linje er statistikk hentet fra Miljødirektoratets klimagasstatistikk. De stiplede linjene viser framskrivninger. Det svarte stiplede linjen viser forventede utslipp basert på vedtatt nasjonal politikk. Den grønne stiplede linjen viser utslippsbane med mål om 40 % reduksjon i 2030 med utgangspunkt i 2016. 40 % reduksjon er satt som mål i politisk plattform for Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valget 2019. Den røde linjen viser hvilket utslag tiltakene i klimabudsjettet gjør på utslippsbanen. Gapet mellom den svarte og den grønne linjen viser at kommunen må gjøre en betydelig jobb for å nå en 40 % reduksjon av klimagassutslipp.