Hva er et klimabudsjett?

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å nå målene om utslippskutt. Her beregnes klimaeffekten av tiltakene i CO2-ekvivalenter, det vil si at klimaeffekten av gassene metan og NOX også regnes om til CO2.  Klimabudsjettet viser også hva tiltakene vil koste. 

Kommunene i Klima Østfold samarbeider om utarbeidelse av det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og har hatt bistand av konsulenter gjennom felles rammeavtale til effektberegninger av tiltakene.   

For å sikre eierskap, oppfølging og forankring i organisasjonen er klimabudsjettet en del av økonomiplanen, og av kommunens rapportering til årsbudsjett og økonomiplan.  

Klimabudsjett 

Kommunen fører klimastatistikk og har løpende oversikt klimaarbeidet.

Her finner du vårt klimabudsjett (Framsikt)