Erstatning ved naturskade

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. 

Hva kan erstattes?

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på
•    veier og broer
•    jordbruks- og skogsareal
•    kaier/moloer av stein/betong
•    skog – forårsaket av flom og skred
•    andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Minste erstatningsgrunnlag er 20 000 kroner. Det er 30 % egenandel for de første 100 000 kroner, og videre 15 % egenandel på beløp som overstiger de første 100 000 kronene. Se eksempler for beregning og utbetaling hos Landbruksdirektoratet. 

Til Landbruksdirektoratet

Det er to hovedkrav som må være oppfylt før du kan søke om naturskadeerstatning: 
•    Skadene må direkte skyldes en naturulykke som flom.
•    Du kan ikke søke naturskadeerstatning for ting som kan dekkes av vanlige forsikringer. 

For å få erstatning er det viktig å avgrense skader og å dokumentere omfanget. Ta bilder og noter forløpet. Tegn gjerne inn flom og skader på kart. Før du søker om naturskadeerstatning må tap og kostnader til utbedring dokumenteres.  

Kostnader istandsetting

•    For skader under 50 000 kroner kan du dokumentere og beskrive kostnader selv. Beregn antall timer egeninnsats og utgifter til materialer.
•    For skader mellom 50 000 – 200 000 kroner må du innhente anbud fra entreprenør med anslått antall timer, hva som skal gjøres, og materiell som vil gå med. 
•    For skader mellom 200 000 – 500 000 kroner må du innhente anbud fra to entreprenører på samme måte som for foregående skade. 

Erstatningen skal brukes til å dekke omkostningene for å rette opp skaden til opprinnelig stand. 

Søknadsfrist: Senest 3 måneder etter skade.

Søknaden sendes direkte til Landbruksdirektoratet.

Mer informasjon om naturskadeordningen og lenke til søknadskjema