Bo- og driveplikt

Boplikt 

På konsesjonspliktige eiendommer er det i utgangspunktet boplikt. Ved konsesjonsbehandling blir boplikten vurdert. 

Det er ulik praksis fra kommune til kommune hvordan kravet om boplikt behandles, men det er vanlig at det gis personlig boplikt i fem år ved kjøp av landbrukseiendom, der ikke andre landbrukseiendommer er berørt eller inngår i kjøpet. 

Ved søknad om utsettelse eller unntak av boplikt, skal det søkes konsesjon. 

Driveplikt 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter Lov om jord § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. 

Driveplikten kan oppfylles på to måter – personlig oppfyllelse og oppfyllelse ved bortleie. Innen ett år fra man overtar eiendommen må eieren bestemme seg for om han/hun ønsker å drive jorda selv, eller å oppfylle ved bortleie. 

For at driveplikten skal være oppfylt ved bortleie er det en forutsetning at leieavtalen er på ti år om gangen, uten mulighet for eieren til å si opp. Avtalen må føre til gode driftsmessige løsninger og være skriftlig. Avtaler som fører til driftsmessige uheldige løsninger kan følges opp som brudd på driveplikten. Eieren skal sende kopi av avtalen til kommunen. Det kan etter søknad gis dispensasjon for kortere utleietid.  

 Landbruksdirektoratet – driveplikt etter Lov om jord