Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Spillemidler 2025 – innmelding av nye anlegg

Planlegger du å søke spillemidler høsten 2024? Fristen for innmelding av nye anlegg det planlegges å søke spillemidler til er 1. juli 2024. Dette gjelder kun for nye søknader, og ikke søknader som allerede er på prioriteringslista, og skal fornyes eller gjentas i 2025. Når anlegget er meldt inn til kommunen vil dere motta et anleggsnummer slik at dere kan forberede selve spillemiddelsøknaden.

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Innmeldte anlegg vil legges inn i planen.

Innmelding av anlegg det skal søkes spillemidler til

Forskuttering av spillemidler, kommunale lånegarantier og kommunalt tilskudd

Frist for å søke om forskuttering av spillemidler, kommunale lånegarantier og kommunalt tilskudd til anleggsetablering er 15. august.

Retningslinjer og søknadsskjema

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler i Indre Østfold kommune (PDF, 119 kB)

Søknadsskjema for forskuttering av spillemidler, kommunale lånegarantier og kommunalt tilskudd 

Hvordan kan du søke og når er fristene

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden Anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Gå til anleggsregisteret

For å levere en best mulig søknad, er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med Indre Østfold kommune ved seksjon frivillighet og stedsutvikling på e-post: grete.skjelbred@io.kommune.no.

Datoer det er viktig å merke seg

 • Frist for søknad til kommunen er 1. oktober.
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være

 • kommuner og fylkeskommuner 
 • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
 • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

Se bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • Kjøp og innredning av eksisterende anlegg.
 • Universell utforming av eldre idrettsanlegg.

Informasjon og veiledning

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden Godeidrettsanlegg og på Kulturdepartementets nettsider. 

Her finner du nettsiden godeidrettsanlegg.no

Her finner du veiledere for idrettsanlegg

Indre Østfold kommune kan også hjelpe til med planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.