Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner og kulturmiljø kan igjen inngå som del av landskapets karakter. Landskap hvor påvirkningene og endringene er forårsaket av menneskenes virksomhet, kalles kulturlandskap.

Ulike typer vern

Begrepene fredet, vernet og verneverdig kan skape forvirring. Fredet eller vernet blir ofte brukt om hverandre, mens verneverdig gjerne brukes om noe som er "verdt å ta vare på". Her kan du lese hva de egentlig betyr.

Fredet

Fredning er den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer som går utover vanlig vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Kulturminneloven benyttes ved fredning av kulturminner.
Et vedtaksfredet kulturminne vurderes av myndighetene å ha så stor verdi at det må sikres og bevares intakt for ettertiden. Eksempler på vedtaksfredete bygninger i Indre Østfold kommune er:
Vestre Bråte, Hobøl og Høytorp fort, Mysen.
Kulturminner kan også være automatisk fredet. Dette gjelder alle arkeologiske lokaliteter, bygninger, gravplasser, ruiner, borger, kirkesteder m.m. som er eldre enn fra år 1537. Det samme gjelder stående byggverk fra før år 1649 og samiske kulturminner fra mer enn 100 år tilbake. Det er viktig å være klar over at kulturminner av denne typen som enda ikke er registrert, også er automatisk fredet. Eksempler på automatisk fredete kulturminner i Indre Østfold kommune er gravhauger, kullgroper og hulveier, i tillegg til spor etter menneskelig aktivitet som ikke er synlig over bakken.

Vernet

Begrepet viser til kulturminner som er vernet ved lov eller andre virkemidler, som plan- og bygningsloven, kirkeloven, naturmangfoldloven, statlige verneplaner, avtaler og listeføring etter kirkerundskrivet.

Verneverdig/bevaringsverdig

Begrepene betyr det samme, og betegner anlegg som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig.
En verneverdig bygning kan fortelle om lokal eller regional byggeskikk, arkitektur og kulturhistorie, og verneverdien er normalt begrenset til bygningens eksteriør som tak, vinduer, dører, kledning, trapper osv. Det kan dreie seg om eldre bygninger registret i SEFRAK-registeret, men også yngre kulturminner som representerer viktige aspekter ved vår helt nære historie.
Kommunens kulturminneplaner inneholder en oversikt over verneverdige kulturminner i Indre Østfold kommune.

Les mer hos riksantikvaren