Endring /riving av verneverdig bygning

Søknadspliktige tiltak som fasadeendring, riving m.m. av verneverdige bygninger skal sendes kommunens byggesaksavdeling som byggesak. 

Andre tiltak

I henhold til Kulturminneloven må ingen uten tillatelse «sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne».
Dersom du planlegger jordarbeid, bygging av garasje, tilbygg til hus eller liknende, må du derfor først undersøke om det er registrert kulturminner i det aktuelle området.

Sjekk her om det er registrert kulturminne i området

Vær obs på at det ofte er stort funnpotensiale i områder hvor det ikke tidligere er gjort funn, men som ligger i nærheten av registrerte arkeologiske lokaliteter. Hent inn nødvendige tillatelser dersom tiltaket kan berøre et kulturminne. Kontakt gjerne kommunen eller fylkeskommunen for hjelp.
Staten dekker som hovedregel arkeologiske registreringer og utgravinger ved mindre private tiltak. Midlene er øremerket og det skal ikke sendes søknad.

Hva gjør du hvis du finner noe?

Også arkeologiske kulturminner som ikke tidligere er registrert, er automatisk fredet. Dersom slike avdekkes, skal arbeidet umiddelbart stanses og arkeologene i fylkeskommunen kontaktes. Som oftest vil arkeologene i løpet av kort tid rykke ut for å vurdere saken og eventuelt foreta utgravning. Du må ikke betale for en arkeologisk undersøkelse om du ved lovlig igangsatt jordarbeid støter på et til nå ukjent kulturminne.

Arkeologiske kulturminner fremstår ofte som ansamlinger av mørkere jord, kull og/eller stein mot en lysere, urørt undergrunn. Staten har eiendomsretten til oldsaker, det vil si gjenstander fra før år 1537. Dersom du finner en slik gjenstand, plikter du å levere den inn til fylkeskommunen. Det er forbudt å omsette oldsaker i Norge. Du kan søke opp bilder av oldsaker funnet i ditt nærområde i Kulturhistorisk museums fotosamling.