Ansvarsforhold mellom kommune, fylke og riksantikvar

Statlig forvaltning

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren er øverste faglige styremakt og myndighet for fredete kulturminner. Dette innebærer at kun Riksantikvaren kan gi tillatelse til inngrep i fredete bygninger/anlegg og dispensasjon til arkeologisk utgravning av automatisk fredete kulturminner.
Les mer på Riksantikvaren.no.

Til Riksantikvaren

Regional forvaltning

Fylkeskommunen har delegert ansvar for å vurdere og gi uttalelser til tiltak som berører automatisk fredete kulturminner samt kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap av regional og nasjonal verdi. Slik skal fylkeskommunen sørge for at det tas hensyn til kulturminner i samfunnsplanleggingen, også på kommunenivå.

Fylkeskommunen utfører arkeologiske registreringer/forundersøkelser i forbindelse med plansaker, forbereder fredningssaker for Riksantikvaren og kan selv gjøre vedtak om midlertidig fredning. 

Kommunal forvaltning 

Kommunene er hovedaktører i forvaltningen av vernede og verneverdige kulturminner gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. 
Tiltak som berører kulturminner/kulturmiljø av lokal verdi vurderes som hovedregel kun av kommunen. Tiltak som gjelder kulturminner av regional og/eller nasjonal verdi, og bygg fra før år 1850, oversendes også fylkeskommunen for uttalelse. I tillegg blir søknader om tiltak hvor det er fare for skjemming av registrerte automatisk fredete kulturminner eller sannsynlig å finne nye, oversendt fylkeskommunen.

Reguleringsplaner oversendes rutinemessig til fylkeskommunen, som uttaler seg både i forhold til fredete, vernede og verneverdige kulturminner og eventuelle behov for arkeologiske undersøkelser.

Kirker i Indre Østfold kommune

Kirkene i Indre Østfold kommune administreres foreløpig av hver av de tidligere kommunene.
En oversikt over kirkene med en kort beskrivelse finner du på disse sidene 

Askim menighet

Eidsberg menighet

Hobøl og Tomter menigheter

Spydeberg felles menighetsråd

Trøgstad og Båstad menigheter